Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0157(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0023/2016

Ingivna texter :

A8-0023/2016

Debatter :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Omröstningar :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Röstförklaringar
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Protokoll
Måndagen den 7 mars 2016 - Strasbourg

14. Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Lucy Anderson för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lucy Anderson, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jude Kirton-Darling, Jill Seymour för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli och Rosa D'Amato.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender och Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talare: Violeta Bulc och Knut Fleckenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 8.3.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy