Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2612(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000021/2016 (B8-0116/2016)

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

16. Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000021/2016) που κατέθεσε ο Jerzy Buzek, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000040/2016) που κατέθεσε η Vicky Ford, εξ ονόματος της επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασισμένη στα δεδομένα" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Ο Jerzy Buzek αναπτύσσει την ερώτηση B8-0116/2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Η Vicky Ford αναπτύσσει την ερώτηση B8-0351/2016.

Ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Michał Boni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin και Csaba Sógor, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jerzy Buzek, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, σχετικά με τη μετάβαση σε μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου