Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ***I (συζήτηση)
 13.Υγεία των ζώων ***II (συζήτηση)
 14.Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I (συζήτηση)
 15.Ετήσια έκθεση 2014 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
 16.Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (συζήτηση)
 17.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σύντομη παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (277 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (98 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (282 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (19 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (267 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (481 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου