Показалец 
Протокол
PDF 270kWORD 280k
Понеделник, 7 март 2016 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 3.Състав на Парламента
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Внесени документи
 11.Ред на работа
 12.Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения ***I (разискване)
 13.Здравеопазване на животните ***II (разискване)
 14.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (разискване)
 15.Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (разискване)
 16.Към просперираща икономика, основана на данни (разискване)
 17.Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Искане за защита на парламентарен имунитет
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 22.Закриване на годишната сесия
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.05 ч.


2. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 24 февруари 2016 г. и 25 февруари 2016 г. бяха одобрени.

°
° ° °

Julie Ward е присъствала на заседанието от 24 февруари 2016 г. , но името ѝ не фигурира в присъствения списък.


3. Състав на Парламента

Ulla Tørnæs е назначена за член на датското правителство.

Тъй като съгласно член 7, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, тази позиция е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент, Парламентът, въз основа на член 4, парагарф 4 от Правилника за дейността, обявява мястото за вакантно, считано от 29 февруари 2016 г., и уведомява за това съответната държава членка.

°
° ° °

Датските компетентни органи уведомяват за назначаването на Morten Løkkegaard като член на Европейския парламент на мястото на Ulla Tørnæs, считано от 3 март 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Morten Løkkegaard заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


4. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ALDE следните искания за назначаване:

комисия EMPL: Morten Løkkegaard

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН): Morten Løkkegaard

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


5. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

Препоръка на комисията по транспорт и туризъм за непротивопоставяне на проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията по отношение на обучението, изпитването и периодичната проверка на пилоти за навигация, основана на летателните характеристики (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента не възразят срещу препоръката, предложената препоръка се счита за приета. В противен случай тя се подлага на гласуване.

Препоръката е на разположение на сайта Europarl по време на настоящата месечна сесия.


6. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета председателят на Парламента ще подпише в сряда, 9 март 2016 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (кодифициран текст) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Pегламент на Европейския парламент и на Съвета относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитната клауза и механизма за недопускане на заобикаляне, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на механизма за недопускане на заобикаляне, предвиден в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/EО (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))


7. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000021/2016), зададен от Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, към Комисията: Към просперираща икономика, основана на данни (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016), зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Какво означава рейтинг „ААА“ в социалната сфера? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Ценова криза в сектора на свинско месо в Европа (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016), зададен от Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI, към Комисията: Епидемията, предизвикана от вируса Зика (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016), зададен от Françoise Grossetête, Mairead McGuinness и Esteban González Pons, от името на групата PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo и Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Julie Girling и Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz и Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout и Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth и John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, към Комисията: Лекарството „Талидомид“ (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016), зададен от Vicky Ford, от името на комисията IMCO, към Комисията: Съобщението на Комисията, озаглавено „Към просперираща икономика, основана на данни“ (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно действията, предприети вследствие на резолюциите, приети от Парламента по време на първата месечна сесия през септември и първата месечна сесия през октомври и на позициите, приети от Парламента по време на първата, втората и третата месечни сесии през октомври и през ноември 2015 г. са на разположение на сайта Europarl.


9. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

- Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.


10. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент(ЕС) № 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-и ЕФР (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС - девети ЕФР (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС - десети ЕФР (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС - единадесети ЕФР (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС - Изпълнителни агенции (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейска комисия (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски парламент (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съд на Европейския съюз (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Сметна палата (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски икономически и социален комитет (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет на регионите (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски омбудсман (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейския надзорен орган по защита на данните (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI, LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейска служба за външна дейност (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие SESAR (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“ (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 г.: Съвместно предприятие ECSEL (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Агенция на Европейския съюз за основните права (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Европейска агенция за околната среда (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Център за преводи за органите на Европейския съюз (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Европейска агенция по лекарствата (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за морска безопасност (AESM) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска железопътна агенция (AFE) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз (FRONTEX) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейската агенция за ГНСС (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA ) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски банков орган (ABE) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (AEAPP) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ECON

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2016/000 TA 2016 — техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ECON

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, JURI

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС (2015/2325(INI)) - FEMM - Докладчик: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Доклад относно годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (2015/2128(INI)) - CONT - Докладчик: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/1995 от 29 май 1995 година за определяне на единен формат за визи (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - LIBE - Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Доклад относно банковия съюз – Годишен доклад за 2015 г. (2015/2221(INI)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент (2015/2230(INI)) - FEMM - Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - ENVI - Докладчик: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2017 година, раздел III – Комисия (2016/2004(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - JURI - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (кодифициран текст) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - JURI - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Доклад относно сключването на Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - AFCO - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - ENVI - Докладчик: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - ECON - Докладчик: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) препоръка за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - AGRI - Докладчик: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на март 2016 г. (PE 578.051/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане от страна на групата ECR за включване като първа точка от дневния ред на разискване относно доклада Къркхоуп относно използването на резервационни данни на пътниците (ЕС-PNR данни).

Изказаха се: Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който обосновава искането, Alain Lamassoure, в подкрепа на искането, и Enrique Guerrero Salom, против искането.

С поименно гласуване (163 „за“, 207 „против“, 14 „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.

Искане от страна на групата Verts/ALE за включване като втора точка от дневния ред на следобеда едно изявление на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно последните събития с последици за правата на човека, правовата държава и стабилността в Турция.

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, който обосновава искането, Marie-Christine Vergiat, в подкрепа на искането, и Cristian Dan Preda, против искането.

С поименно гласуване (136 „за“, 243 „против“, 6 „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността):

Искане от страна на групата GUE/NGL за включване в дневния ред на мястото на разискването относно свободата на изразяване в Казахстан (точка 90 от проекта на дневен ред), на разискване относно задълженията, свързани със зачитането на правата на човека по време на насилствените експулсирания от „джунглата“ в Кале, който да приключи с внасяне на предложение за резолюция.

Изказаха се: Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, който обосновава искането, Molly Scott Cato, в подкрепа на искането, и Diane James, против искането.

С поименно гласуване (90 „за“, 276 „против“, 21 „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Изказа се James Nicholson.


12. Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Albert Deß, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Esther Herranz García, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Marijana Petir, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivana Maletić, и Jørn Dohrmann.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Petr Mach, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Stanislav Polčák и Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García и Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Phil Hogan и Marc Tarabella.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 8.3.2016 г.


13. Здравеопазване на животните ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic представи препоръката за второ четене.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Albert Deß, от името на групата PPE, Michela Giuffrida, от името на групата S&D, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Esther Herranz García, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Albert Deß, Ricardo Serrão Santos и Paul Brannen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák и Pirkko Ruohonen-Lerner.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Jasenko Selimovic.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 8.3.2016 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


14. Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Lucy Anderson, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lucy Anderson, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jude Kirton-Darling, Jill Seymour, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli и Rosa D'Amato.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender и Pirkko Ruohonen-Lerner.

Изказаха се: Violeta Bulc и Knut Fleckenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 8.3.2016 г.


15. Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (разискване)

Доклад относно годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите [2015/2128(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor представи доклада.

Изказа се Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Sander Loones (докладчик по становището на комисията INTA), Mercedes Bresso (докладчик по становището на комисията AFCO), Julia Pitera, от името на групата PPE, Георги Пирински, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Неджми Али, от името на групата ALDE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Petri Sarvamaa, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Андрей Новаков и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes и Ivana Maletić.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и Benedek Jávor.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 8.3.2016 г.


16. Към просперираща икономика, основана на данни (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000021/2016), зададен от Jerzy Buzek, от името на комисия ITRE, към Комисията: Към просперираща икономика, основана на данни (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000040/2016), зададен от Vicky Ford, от името на комисия INTA, към Комисията: Съобщението на Комисията, озаглавено „Към просперираща икономика, основана на данни“ (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek разви въпроса B8-0116/2016.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Vicky Ford разви въпроса B8-0351/2016.

Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпросите.

Изказаха се: Michał Boni, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Roger Helmer, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin и Csaba Sógor, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Andrus Ansip.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jerzy Buzek, от името на комисия ITRE, относно „Към просперираща икономика, основана на данни“ (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 10.3.2016 г.


17. Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент (кратко представяне)

Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент [2015/2230(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Angelika Mlinar направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch и Seán Kelly.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 8.3.2016 г.


18. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel и Janusz Korwin-Mikke.


19. Искане за защита на парламентарен имунитет

Gianluca Buonanno, член на Европейския парламент, представи искане за защита на своя парламентарен имунитет в рамките на наказателно производство пред Общия съд на Болцано.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 578.051/OJMA).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.45 ч.


22. Закриване на годишната сесия

Сесия 2015 – 2016 на Европейския парламент е закрита.

По силата на разпоредбите на Договора, Парламентът ще заседава утре, вторник, 8 март 2016 г., от 9.00 ч.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Правна информация - Политика за поверителност