Seznam 
Zápis
PDF 253kWORD 270k
Pondělí, 7. března 2016 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 3.Složení Parlamentu
 4.Členství ve výborech a delegacích
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 7.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 8.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 9.Texty dohod dodané Radou
 10.Předložení dokumentů
 11.Plán práce
 12.Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení ***I (rozprava)
 13.Zdraví zvířat ***II (rozprava)
 14.Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I (rozprava)
 15.Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (rozprava)
 16.Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech (rozprava)
 17.Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu (krátké přednesení)
 18.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 19.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 22.Ukončení ročního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


2. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 24. a 25. února 2016, byly schváleny.

°
° ° °

Julie Ward byla přítomna na denním zasedání, které se konalo dne 24. února 2016, její jméno však není uvedeno na prezenční listině.


3. Složení Parlamentu

Ulla Tørnæs byla jmenována členkou dánské vlády.

Protože je podle čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, konstatuje Parlament na základě čl. 4 odst. 4 jednacího řádu uvolnění mandátu s platností ode dne 29. února 2016 a informuje o této skutečnosti dotčený členský stát.

°
° ° °

Příslušné dánské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Morten Løkkegaard , kterým je nahrazena Ulla Tørnæs, byl s platností od 3. března 2016 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Morten Løkkegaard v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


4. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ALDE následující žádosti o jmenování:

výbor EMPL: Morten Løkkegaard

Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN): Morten Løkkegaard

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


5. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

doporučení výboru TRAN o nevyjádření nesouhlasu s návrhem nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, pokud jde o výcvik, zkoušky a pravidelné přezkušování pilotů týkající se navigace založené na výkonnosti (D042244/03 – 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání dostupné na internetových stránkách Europarl.


6. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předsedající oznámila, že předseda Parlamentu spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 9. března 2016 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikované znění) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí mechanismus proti obcházení opatření stanovený v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))


7. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000021/2016), kterou pokládá Jerzy Buzek za výbor ITRE Komisi: Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Co se rozumí sociálním ratingem AAA? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Cenová krize v evropském odvětví vepřového masa (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016), kterou pokládají Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Komisi: Epidemie viru zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016), kterou pokládají Françoise Grossetête, Mairead McGuinness a Esteban González Pons za skupinu PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo a Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D, Julie Girling a Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz a Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout a Jill Evans za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth a John Stuart Agnew za skupinu EFDD Komisi: Thalidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016), kterou pokládá Vicky Ford za výbor IMCO Komisi: Sdělení Komise na téma „Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech“ (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském prvním zářijovém a prvním říjnovém dílčím zasedání a na základě postojů přijatých Evropským parlamentem na loňském prvním, druhém a třetím říjnovém a listopadovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


9. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřenou kopii níže uvedeného dokumentu.

- Pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.


10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi voblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Všeobecný rozpočet EU - 8. ERF (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2014: Všeobecný rozpočet EU - 9. ERF (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2014: Všeobecný rozpočet EU - 10. ERF (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2014: Všeobecný rozpočet EU - 11. ERF (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Výkonné agentury (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Soudní dvůr (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Účetní dvůr (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropský hospodářský a sociální výbor (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Výbor regionů (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropský veřejný ochránce práv (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - evropský inspektor ochrany údajů (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Absolutorium 2014 - Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Společný podnik - Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutorium 2014: Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutorium 2014: Vestavěné počítačové systémy (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Absolutorium 2014: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Společný podnik ECSEL (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Absolutorium 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutorium 2014: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutorium 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CDT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (AESM) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutorium 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro železnice (ERA) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutorium 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Absolutorium 2014: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2014: Zásobovací agentura Euratomu (AA) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropský policejní úřad (Europol) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Absolutorium 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (ABE) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutorium 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Absolutorium 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutorium 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků zEvropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2016/000 TA 2016 – Technická pomoc zpodnětu Komise) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES opřijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí aocel ao víceletých technických základních směrech pro tento program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, JURI

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o situaci uprchlic a žadatelek o azyl v EU (2015/2325(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Zpráva k výroční zprávě za rok 2014 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům (2015/2128(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/1995 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2015 (2015/2221(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Zpráva o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu (2015/2230(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2017, oddíl III – Komise (2016/2004(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Zpráva Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Zpráva o návrhu jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenosných nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního březnového plenárního zasedání (PE 578.051/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupiny ECR, aby byla jako první bod pořadu jednání zařazena rozprava o zprávě Kirkhope o používání údajů jmenné evidence cestujících (EU-PNR).

Vystoupili: Timothy Kirkhope za skupinu ECR s odůvodněním žádosti, Alain Lamassoure ve prospěch žádosti a Enrique Guerrero Salom proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (163 pro, 207 proti, 14 se zdrželo).

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo jako druhý bod odpoledního pořadu jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o nedávných událostech, které mají dopad na lidská práva, právní stát a stabilitu v Turecku.

Vystoupili: Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti, Marie-Christine Vergiat ve prospěch žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (136 pro, 243 proti, 6 se zdrželo).

Středa

beze změny

Čtvrtek

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu):

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na pořad jednání namísto rozpravy o svobodě projevu v Kazachstánu (bod 90 PDOJ) zařazena rozprava o porušování povinností týkajících se lidských práv při násilném vystěhovávání z tzv. džungle v Calais. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupily: Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Molly Scott Cato ve prospěch žádosti a Diane James proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (90 pro, 276 proti, 21 se zdrželo).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupil James Nicholson.


12. Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella uvedl zprávu.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Albert Deß za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Marco Zullo za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Esther Herranz García, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Marijana Petir, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ivana Maletić, a Jørn Dohrmann.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Petr Mach, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Stanislav Polčák a Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García a Tibor Szanyi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Phil Hogan a Marc Tarabella.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 8.3.2016.


13. Zdraví zvířat ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenosných nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil: Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Albert Deß za skupinu PPE, Michela Giuffrida za skupinu S&D, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR, Jan Huitema za skupinu ALDE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Esther Herranz García, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Albert Deß, Ricardo Serrão Santos a Paul Brannen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Jasenko Selimovic.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 8.3.2016.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


14. Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Lucy Anderson za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lucy Anderson, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jude Kirton-Darling, Jill Seymour za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli a Rosa D'Amato.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Vystoupili: Violeta Bulc a Knut Fleckenstein.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 8.3.2016.


15. Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům [2015/2128(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor uvedl zprávu.

Vystoupila: Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Sander Loones (navrhovatel výboru INTA), Mercedes Bresso (navrhovatelka výboru AFCO), Julia Pitera za skupinu PPE, Georgi Pirinski za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Nedzhmi Ali za skupinu ALDE, Marco Valli za skupinu EFDD, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Petri Sarvamaa, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov a Zigmantas Balčytis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes a Ivana Maletić.

Vystoupili: Kristalina Georgieva a Benedek Jávor.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 8.3.2016.


16. Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000021/2016), kterou pokládá Jerzy Buzek za výbor ITRE Komisi: Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000040/2016), kterou pokládá Vicky Ford za výbor INTA Komisi: Sdělení Komise na téma „Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech“ (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek rozvinul otázku B8-0116/2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vicky Ford rozvinula otázku B8-0351/2016.

Andrus Ansip (místopředseda Komise) odpověděl na otázky.

Vystoupili: Michał Boni za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Roger Helmer za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin a Csaba Sógor, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupil: Andrus Ansip.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jerzy Buzek za výbor ITRE o cestě k prosperující ekonomice založené na datech (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 10.3.2016.


17. Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu (krátké přednesení)

Zpráva o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu [2015/2230(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Angelika Mlinar uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch a Seán Kelly.

Vystoupila: Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 8.3.2016.


18. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel a Janusz Korwin-Mikke.


19. Žádost o ochranu poslanecké imunity

Gianluca Buonanno, poslanec Parlamentu, předložil žádost o ochranu své poslanecké imunity v rámci trestního řízení před příslušným soudem v Bolzanu.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 578.051/OJMA).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:45.


22. Ukončení ročního zasedání

Zasedání 2015–2016 Evropského parlamentu skončilo.

V souladu s ustanoveními Smlouvy Parlament zasedne zítra, v úterý 8. března 2016 v 9:00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Právní upozornění - Ochrana soukromí