Indeks 
Protokol
PDF 251kWORD 238k
Mandag den 7. marts 2016 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 8.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 10.Modtagne dokumenter
 11.Arbejdsplan
 12.Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner ***I (forhandling)
 13.Dyresundhed ***II (forhandling)
 14.Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (forhandling)
 15.Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (forhandling)
 16.Hen imod en blomstrende datadreven økonomi (forhandling)
 17.Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 22.Afslutning af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 24. februar 2016 og 25. februar 2016 godkendtes.

°
° ° °

Julie Ward havde været til stede under mødet den 24. februar 2016, men hendes navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.


3. Parlamentets sammensætning

Ulla Tørnæs var blevet udnævnt til medlem af den danske regering.

Eftersom dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 1, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet ikke var foreneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at mandatet var ledigt med virkning fra den 29. februar 2016, og underretede den berørte medlemsstat herom.

°
° ° °

De kompetente danske myndigheder havde meddelt, at Morten Løkkegaard var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Ulla Tørnæs med virkning fra den 3. marts 2016.

Morten Løkkegaard deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


4. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ALDE modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

EMPL: Morten Løkkegaard

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN): Morten Løkkegaard

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

Henstillingen fra TRAN om ikke at gøre indsigelse mod udkast til Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår piloters træning, testning og periodiske prøver i forbindelse med performancebaseret navigation (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Såfremt ingen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod denne henstilling, anses den for vedtaget. Den vil i modsat fald blive sat under afstemning.

H
enstillingen kan findes på websiden ”Europarl” under den indeværende mødeperiode.


6. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at Parlamentets formand onsdag den 9. marts 2016 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (kodifikation) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Europa Parlamentets og Rådets forordning om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof, og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af mekanismen til modvirkning af omgåelse fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg og om ophævelse af direktiv 2000/9/EF (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))


7. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000021/2016) af Jerzy Buzek, for ITRE, til Kommissionen: Hen imod en blomstrende datadreven økonomi (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016) af Thomas Händel, for EMPL, til Kommissionen: Hvad er en social AAA-vurdering? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Priskrise i Europas svinekødssektor (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016) af Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI, til Kommissionen: Udbruddet af Zikavirus (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016) af Françoise Grossetête, Mairead McGuinness og Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo og Soledad Cabezón Ruiz for S&D-Gruppen, Julie Girling og Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz og Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout og Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth og John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Thalidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016) af Vicky Ford, for IMCO, til Kommissionen: Kommissionens meddelelse om en blomstrende datadreven økonomi (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelser om reaktionen på de beslutninger, som Parlamentet vedtog under mødeperioderne september I og oktober I, og på de holdninger, som Parlamentet vedtog under mødeperioderne oktober I, II, III og november 2015, kan findes på websiden ”Europarl”.


9. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

- ændringsprotokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.


10. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - 8. EUF (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - 9. EUF (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - 10. EUF (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - 11. EUF (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Forvaltningsorganer (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Dechargge 2014: EU's almindelige budget - Domstolen (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Decharge 2014: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Decharge 2014: Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2014: Fællesforetagende - Luftfart og miljø (Clean Sky) (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Decharge 2014: Indlejrede computersystemer (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Decharge 2014: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Decharge 2014: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2014: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2014: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CDT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Decharge 2014: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2014: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2014: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2014: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2014: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2014: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Decharge 2014: Det Europæiske GNSS-Agentur (GNSS) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Decharge 2014: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2014: Euratoms Forsyningsagentur (Euratom) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Den Europæiske Politienhed (Europol) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2014: Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Decharge 2014: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2014: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ECON

- Decharge 2014: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2014: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Absolutorium 2014: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2014: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, JURI

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU (2015/2325(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Betænkning om Årsrapporten for 2014 om Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (2015/2128(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/1995 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Betænkning om Bankunionen - Årsberetning 2015 (2015/2221(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Betænkning om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (2015/2230(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Betænkning Forslag til Europa-Parlamentets Rådets forordning om ændring, for så vidt angår lægemiddelovervågning, af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2017, Sektion III – Kommissionen (2016/2004(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (kodifikation) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om hindring af omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler (kodifikation) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale om bedre lovgivning mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Betænkning om forslag til udnævnelse af administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) følgende indstilling ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførbare sygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden marts 2016 (PE 578.051/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra ECR om at opføre en forhandling om Kirkhope-betænkningen om anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) som første punkt på dagsordenen.

Talere: Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som begrundede anmodningen, Alain Lamassoure for anmodningen og Enrique Guerrero Salom imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen med AN (163 for, 207 imod, 14 hverken/eller).

Anmodning fra Verts/ALE om at opføre som andet punkt på eftermiddagens dagsordenen en erklæring fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om de seneste begivenheder med indvirkning på menneskerettighederne, retsstatsprincippet og stabiliteten i Tyrkiet.

Talere: Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som begrundede anmodningen, Marie-Christine Vergiat for anmodningen og Cristian Dan Preda imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen med AN (136 for, 243 imod, 6 hverken/eller).

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135):

Anmodning fra GUE/NGL om i stedet for forhandlingen om ytringsfrihed i Kasakhstan (punkt 90 i PDOJ) at opføre en forhandling om krænkelsen af forpligtelserne i medfør af menneskerettighederne under tvangsforflyttelserne fra ”junglen” i Calais, afsluttet med fremsættelse af beslutningsforslag, på dagsordenen.

Talere: Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen, Molly Scott Cato for anmodningen og Diane James imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen med AN (90 for, 276 imod, 21 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Indlæg af James Nicholson.


12. Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella forelagde betænkningen.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Albert Deß for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Esther Herranz García, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Marijana Petir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivana Maletić, og Jørn Dohrmann.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Petr Mach, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák og Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García og Tibor Szanyi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos og Ruža Tomašić.

Talere: Phil Hogan og Marc Tarabella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 8.3.2016.


13. Dyresundhed ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførbare sygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Albert Deß for PPE-Gruppen, Michela Giuffrida for S&D-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Esther Herranz García, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Albert Deß, Ricardo Serrão Santos og Paul Brannen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák og Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Jasenko Selimovic.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 8.3.2016.

(Mødet udsat i nogle minutter)


14. Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein forelagde betænkningen.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Lucy Anderson for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lucy Anderson, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jude Kirton-Darling, Jill Seymour for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli og Rosa D'Amato.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender og Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talere: Violeta Bulc og Knut Fleckenstein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 8.3.2016.


15. Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (forhandling)

Betænkning om årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig [2015/2128(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor forelagde betænkningen.

Indlæg af Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Sander Loones (ordfører for udtalelse fra INTA), Mercedes Bresso (ordfører for udtalelse fra AFCO), Julia Pitera for PPE-Gruppen, Georgi Pirinski for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Nedzhmi Ali for ALDE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Petri Sarvamaa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov og Zigmantas Balčytis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes og Ivana Maletić.

Talere: Kristalina Georgieva og Benedek Jávor.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 8.3.2016.


16. Hen imod en blomstrende datadreven økonomi (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000021/2016) af Jerzy Buzek, for ITRE, til Kommissionen: Hen imod en blomstrende datadreven økonomi (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000040/2016) af Vicky Ford, for INTA, til Kommissionen: Kommissionens meddelelse om en blomstrende datadreven økonomi (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek begrundede spørgsmålet B8-0116/2016.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Vicky Ford begrundede spørgsmålet B8-0351/2016.

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Michał Boni for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Roger Helmer for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin og Csaba Sógor, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Andrus Ansip.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Jerzy Buzek, for ITRE, om "Hen imod en blomstrende datadreven økonomi" (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 10.3.2016.


17. Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde [2015/2230(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Angelika Mlinar foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch og Seán Kelly.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 8.3.2016.


18. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel og Janusz Korwin-Mikke.


19. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Gianluca Buonanno, medlem af Europa-Parlamentet, havde fremsendt en anmodning om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en strafferetlig procedure ved civilretten i Bolzano.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 578.051/OJMA).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.45.


22. Afslutning af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session 2015 - 2016 for afsluttet.

Parlamentet ville jf. traktatens bestemmelser holde møde den følgende dag, tirsdag den 8. marts 2016 kl. 9:00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik