Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 267kWORD 282k
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ***I (συζήτηση)
 13.Υγεία των ζώων ***II (συζήτηση)
 14.Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I (συζήτηση)
 15.Ετήσια έκθεση 2014 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
 16.Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (συζήτηση)
 17.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σύντομη παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 24ης Φεβρουαρίου 2016 και της 25ης Φεβρουαρίου 2016 εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Julie Ward ήταν παρούσα στη συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2016 αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.


3. Σύνθεση του Σώματος

Η Ulla Tørnæs διορίζεται μέλος της δανικής κυβέρνησης.

Καθώς το αξίωμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Σώμα, με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας με έναρξη ισχύος την 29η Φεβρουαρίου 2016 και ενημνερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος.

°
° ° °

Οι αρμόδιες δανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Morten Løkkegaard ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Ulla Tørnæs με ισχύ από 3 Μαρτίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Morten Løkkegaard καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


4. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ALDE τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή EMPL: Morten Løkkegaard

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN): Morten Løkkegaard

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

συστάσεως της επιτροπής TRAN σχετικά με τη μη διατύπωση αντίρρησης στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής όσον αφορά την εκπαίδευση, τις δοκιμές και τον περιοδικό έλεγχο των χειριστών σχετικά με την πλοήγηση βάσει επιδοτήσεων (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Εάν εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις επί της ανωτέρω συστάσεως, η σύσταση αυτή λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύσταση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Europarl για τη διάρκεια της παρούσης περιόδου συνόδου.


6. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα προβεί την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (κωδικοποίηση) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την κατάργηση της οδηγίας 2009/142/ΕΚ (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης που προβλέπεται στη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης που περιέχεται στη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημιουργίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/EΚ (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))


7. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000021/2016) που κατέθεσε ο Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)·

—   (O-000034/2016) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Τι είναι η κοινωνική βαθμολόγηση τριπλού Α; (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)·

—   (O-000020/2016) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Κρίση στις τιμές του ευρωπαϊκού τομέα χοιρείου κρέατος (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)·

—   (O-000030/2016) που κατέθεσαν οι Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Η επιδημία από τον ιό Ζίκα (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)·

—   (O-000035/2016) που κατέθεσαν οι Françoise Grossetête, Mairead McGuinness και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo και Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling και Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz και Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout και Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth και John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Θαλιδομίδη (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)·

—   (O-000040/2016) που κατέθεσε η Vicky Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς την Επιτροπή: Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασισμένη στα δεδομένα" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τις περιόδους συνόδου Σεπτεμβρίου I και Οκτωβρίου I και στις θέσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τις περιόδους συνόδου Οκτωβρίου I, II, III και Νοεμβρίου 2015 είναι διαθέσιμες στο Europarl.


9. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένo αντίγραφo τoυ εξής εγγράφου:

- τροποποιητικό πρωτόκολλο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις


10. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας, και την κατάργηση της απόφασης αριθ.994/2012/ΕΕ (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - 8ο ΕΤΑ (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - 9ο ΕΤΑ (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - 10ο ΕΤΑ (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - 11o ΕΤΑ (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - εκτελεστικοί οργανισμοί (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE

- Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Απαλλαγή 2014 - Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Σύντηξης (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2014 : Κοινή Επιχείρηση - Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (SESAR) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2014 : Κοινή Επιχείρηση - Αεροναυτική και Περιβάλλον (Clean Sky) (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2014 : Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2014 : Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα» 2 (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Απαλλαγή 2014 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2014 : Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στη Νανοηλεκτρονική (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2014 - Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (ECSEL) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2014 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (OEDT) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, LIBE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2014 - Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

CULT

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2014 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROJUST) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2014 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2014 : Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2014 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, LIBE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PECH

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2014 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (EURATOM) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

FEMM

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL, ECON

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Απαλλαγή 2014 : Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2014 - Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000 TA 2016 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2008/376/EΚ για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ (2015/2325(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης (2015/2128(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/1995 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1995 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2015 (2015/2221(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2015/2230(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017, τμήμα III – Επιτροπή (2016/2004(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («Νόμος για την υγεία των ζώων») (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαρτίου 2016 (PE 578.051/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Πρόταση της Ομάδας ECR να εγγραφεί ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης συζήτηση για την έκθεση Kirkhope σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (ΕE-PNR).

Παρεμβαίνουν οι Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος αιτιολογεί την πρόταση, Alain Lamassoure, υπέρ της προτάσεως, και Enrique Guerrero Salom, κατά της προτάσεως.

Το Σώμα με ΟΚ (163 υπέρ, 207 κατά, 14 αποχές) απορρίπτει την πρόταση.

Πρόταση της Ομάδας Verts/ALE να εγγραφεί ως δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης του απογεύματος δήλωση της Αντιπρέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα, τα οποία έχουν αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου και στη σταθερότητα στην Τουρκία.

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί την πρόταση, Marie-Christine Vergiat, υπέρ της προτάσεως, και Cristian Dan Preda, κατά της προτάσεως.

Το Σώμα με ΟΚ (136 υπέρ, 243 κατά, 6 αποχές) απορρίπτει την πρόταση.

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού):

Πρόταση της Ομάδας GUE/NGL να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, στη θέση της συζήτησης για την ελευθερία έκφρασης στο Καζαχστάν (σημείο 90 του τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης), συζήτηση σχετικά με τις παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τις απελάσεις από τη “ζούγκλα” του Καλαί την οποία θα ακολουθήσει η κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί την πρόταση, Molly Scott Cato, υπέρ της προτάσεως, και Diane James, κατά της προτάσεως.

Το Σώμα με ΟΚ (90 υπέρ, 276 κατά, 21 αποχές) απορρίπτει την πρόταση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει ο James Nicholson.


12. Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Ο Marc Tarabella παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Esther Herranz García, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Marijana Petir, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ivana Maletić, και Jørn Dohrmann.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Petr Mach, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Stanislav Polčák και Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Λάμπρος Φουντούλης, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Marc Tarabella.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2016.


13. Υγεία των ζώων ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («Νόμος για την υγεία των ζώων») [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Ο Jasenko Selimovic παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Esther Herranz García, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Γεώργιος Επιτήδειος, Marijana Petir, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Albert Deß, Ricardo Serrão Santos και Paul Brannen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Karin Kadenbach, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák και Pirkko Ruohonen-Lerner.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Jasenko Selimovic.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


14. Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Ο Knut Fleckenstein παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Lucy Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lucy Anderson, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jude Kirton-Darling, Jill Seymour, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli και Rosa D'Amato.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender και Pirkko Ruohonen-Lerner.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Knut Fleckenstein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2016.


15. Ετήσια έκθεση 2014 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης [2015/2128(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Ο Benedek Jávor παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sander Loones (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Mercedes Bresso (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Julia Pitera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Georgi Pirinski, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Petri Sarvamaa, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Igor Šoltes και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Benedek Jávor.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2016.


16. Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000021/2016) που κατέθεσε ο Jerzy Buzek, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000040/2016) που κατέθεσε η Vicky Ford, εξ ονόματος της επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασισμένη στα δεδομένα" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Ο Jerzy Buzek αναπτύσσει την ερώτηση B8-0116/2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Η Vicky Ford αναπτύσσει την ερώτηση B8-0351/2016.

Ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Michał Boni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin και Csaba Sógor, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jerzy Buzek, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, σχετικά με τη μετάβαση σε μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2016.


17. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2015/2230(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Η Angelika Mlinar προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2016.


18. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Νότης Μαριάς, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Σοφία Σακοράφα, Sophie Montel και Janusz Korwin-Mikke.


19. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Ο Gianluca Buonanno, βουλευτής του Κοινοβουλίου, παρουσιάζει αίτηση υπεράσπιστης της βουλευτικής ασυλίας του ενόψει ποινικής διαδικασίας ενώπιον του τακτικού δικαστηρίου του Μπολτσάνο.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή JURI.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 578.051/OJMA).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.45.


22. Λήξη της ετήσιας συνόδου

Λήγει η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της περιόδου 2015 - 2016.

Δυνάμει των διατάξεων της Συνθήκης, το Σώμα θα συνέλθει αύριο, Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 στις 9.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου