Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 245kWORD 240k
Esmaspäev, 7. märts 2016 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Esitatud dokumendid
 11.Tööplaan
 12.Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava ***I (arutelu)
 13.Loomatervis ***II (arutelu)
 14.Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus ***I (arutelu)
 15.ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)
 16.Eduka andmepõhise majanduse suunas (arutelu)
 17.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös (lühiettekanne)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 2016. aasta 24. veebruari ja 25. veebruari istungi protokollid.

°
° ° °

Julie Ward osales 24. veebruari 2016. aasta istungil, aga tema nime ei ole kohalolijate nimekirja kantud.


3. Parlamendi koosseis

Ulla Tørnæs on nimetatud Taani valitsuse liikmeks.

Kuna vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 1 ei ole see ametikoht ühitatav Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega, siis luges Euroopa Parlament kodukorra artikli 4 lõike 4 alusel tema ametikoha vabaks alates 29. veebruarist 2016 ja teavitas sellest asjaomast liikmesriiki.

°
° ° °

Taani pädevad ametiasutused on teatanud Ulla Tørnæsi asemel Morten Løkkegaardi ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 3. märtsist 2016.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Morten Løkkegaard vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


4. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ALDE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

EMPL-komisjon: Morten Løkkegaard

Delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks: Morten Løkkegaard

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

TRAN-komisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 1178/2011 seoses pilootide koolitamise, eksamineerimise ja korrapärase kontrollimisega suutlikkusel põhineva navigatsiooni osas (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget soovituse kohta vastuväiteid, loetakse see heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Soovitus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


6. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

Asepresident teatas, et Euroopa Parlamendi president kirjutab kolmapäeval, 9. märtsil 2016 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (kodifitseeritud tekst) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse kaitseklausel ja dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism, mis on ette nähtud ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepinguga (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis on ette nähtud ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepinguga (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus deklareerimata tööga tegelemise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb köisteid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/9/EÜ (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))


7. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000021/2016), mille esitas(id) Jerzy Buzek ITRE komisjoni nimel komisjonile: Eduka andmepõhise majanduse saavutamine (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL komisjoni nimel komisjonile: Mis on sotsiaalvaldkonna AAA-reiting? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel komisjonile: Hinnakriis Euroopa sealihasektoris (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016), mille esitas(id) Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI komisjoni nimel komisjonile: Zika viiruse puhang (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016), mille esitas(id) Françoise Grossetête, Mairead McGuinness ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo ja Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling ja Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout ja Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth ja John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Talidomiid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016), mille esitas(id) Vicky Ford IMCO komisjoni nimel komisjonile: Komisjoni teatis "Eduka andmepõhise majanduse suunas" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Euroopa Parlamendis septembri I ja oktoobri I osaistungjärgu resolutsioonide ja parlamendi oktoobri I, II ja III ning novembri 2015. aasta osaistungjärkude resolutsioonide vastuvõtmisele järgnevat tegevust käsitlevad Euroopa Komisjoni teatised on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


9. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmise dokumendi tõestatud koopia:

- Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokoll.


10. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 994/2012/EL (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kaheksas Euroopa Arengufond (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Üheksas Euroopa Arengufond (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kümnes Euroopa Arengufond (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Üheteistkümnes Euroopa Arengufond (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rakendusametid (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – nõukogu ja Euroopa Ülemkogu (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE

- Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – lennuliikluse ohutuse valdkonna ühisettevõte SESAR (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Lennunduse ja keskkonna valdkonna ühisettevõte Clean Sky (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Manussüsteemid (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Ühisettevõte IMI 2 (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Nanotehnoloogiaalgatuse Nõuandekogu (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Ühisettevõte ECSEL (Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

CULT

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ECON

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2008/376/EÜ söe ja terase teadusfondi teadusprogrammi vastuvõtmise ja selle programmi mitmeaastaste tehniliste suuniste kohta (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- Raport naispagulaste ja -varjupaigataotlejate olukorra kohta ELis (2015/2325(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Raport ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2014. aasta aruande kohta (2015/2128(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 29. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1683/1995 ühtse viisavormi kohta (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Raport pangandusliidu ja seda käsitleva 2015. aasta aruande kohta (2015/2221(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendi töös (2015/2230(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Raport 2017. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon (2016/2004(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimise kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Raport Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe sõlmimise kohta (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) tegevdirektor (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veterinaarravimite kohta (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) soovitus teisele lugemisele

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Tööplaan

Jagati välja 2016. aasta märtsi täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 578.051/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsiooni ECR taotlus lisada päevakorda esimese punktina lennureisijate andmeid (ELi broneeringuinfo lepingut) käsitleva Kirkhope'i raporti arutelu

Sõna võtsid Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, kes põhjendas taotlust, Alain Lamassoure toetas seda ja Enrique Guerrero Salom oli taotluse vastu.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (163 poolt, 207 vastu, erapooletuid 14) taotluse tagasi.

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lisada päevakorda pärastlõunal teise punktina komisjoni asepresidendi ning liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus hiljutiste sündmuste kohta, mis avaldavad mõju inimõigustele, õigusriigi põhimõtetele ja stabiilsusele Türgis

Sõna võtsid Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, Marie-Christine Vergiat toetas seda ja Cristian Dan Preda oli taotluse vastu.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (136 poolt, 243 vastu, erapooletuid 6) taotluse tagasi.

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 135):

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päevakorda sõnavabadust Kasahstanis käsitleva arutelu (lõpliku päevakorra projekti punkt 90) asemel arutelu inimõigusalaste kohustuste rikkumise teemal sunniviisiliste väljasaatmiste ajal Calais's koos resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võtsid Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, Molly Scott Cato toetas seda ja Diane James oli taotluse vastu.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (90 poolt, 276 vastu, erapooletuid 21) taotluse tagasi.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Sõna võttis James Nicholson.


12. Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013 ning määrust (EL) nr 1306/2013 haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava osas [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella tutvustas raportit.

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Sõna võtsid Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Esther Herranz García, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Marijana Petir, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivana Maletić, ja Jørn Dohrmann.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Petr Mach, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Stanislav Polčák ja Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García ja Tibor Szanyi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos ja Ruža Tomašić.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Marc Tarabella.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.3.2016 protokollipunkt 6.2.


13. Loomatervis ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Michela Giuffrida fraktsiooni S&D nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esther Herranz García, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Albert Deß, Ricardo Serrão Santos ja Paul Brannen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Jasenko Selimovic.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.3.2016 protokollipunkt 6.1.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


14. Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sadamateenuste valdkonnas turulepääsu ja sadamate finantsläbipaistvuse raamistik [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Lucy Anderson fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lucy Anderson, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jude Kirton-Darling, Jill Seymour fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli ja Rosa D'Amato.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Knut Fleckenstein.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.3.2016 protokollipunkt 6.3.


15. ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2014. aasta aruande kohta [2015/2128(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor tutvustas raportit.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Sander Loones (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Mercedes Bresso (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Julia Pitera fraktsiooni PPE nimel, Georgi Pirinski fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Nedzhmi Ali fraktsiooni ALDE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Petri Sarvamaa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov ja Zigmantas Balčytis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Benedek Jávor.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.3.2016 protokollipunkt 6.5.


16. Eduka andmepõhise majanduse suunas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000021/2016), mille esitas(id) Jerzy Buzek ITRE-komisjoni nimel komisjonile: Eduka andmepõhise majanduse saavutamine (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000040/2016), mille esitas(id) Vicky Ford INTA-komisjoni nimel komisjonile: Komisjoni teatis "Eduka andmepõhise majanduse suunas" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek esitas küsimuse B8-0116/2016.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Vicky Ford esitas küsimuse B8-0351/2016.

Andrus Ansip (komisjoni asepresident) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Michał Boni fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Kaja Kallas fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin ja Csaba Sógor, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võttis Andrus Ansip.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Jerzy Buzek ITRE-komisjoni nimel eduka andmepõhise majanduse suunas liikumise kohta (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.7.


17. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös (lühiettekanne)

Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendi töös [2015/2230(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Angelika Mlinar tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch ja Seán Kelly.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.3.2016 protokollipunkt 6.6.


18. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel ja Janusz Korwin-Mikke.


19. Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus

Euroopa Parlamendi liige Gianluca Buonanno esitas parlamendiliikme puutumatuse kaitse taotluse seoses poolelioleva kriminaalmenetlusega Bolzano üldkohtus.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 saadeti taotlus edasi JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 578.051/OJMA).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.45.


22. Istungjärgu lõpp

Euroopa Parlamendi 2015.–2016. aasta istungjärk on lõppenud.

Vastavalt aluslepingu sätetele koguneb parlament uuesti homme, teisipäeval, 8. märtsil 2016 kell 9.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Õigusteave - Privaatsuspoliitika