Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 250kWORD 242k
Maanantai 7. maaliskuuta 2016 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin ***I (keskustelu)
 13.Eläinterveys ***II (keskustelu)
 14.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (keskustelu)
 15.Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (keskustelu)
 16.Kohti menestyvää datavetoista taloutta (keskustelu)
 17.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä (lyhyt esittely)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 22.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

24. helmikuuta 2016 ja 25. helmikuuta 2016 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.

°
° ° °

Julie Ward oli läsnä 24. helmikuuta 2016 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


3. Parlamentin kokoonpano

Ulla Tørnæs on nimitetty Tanskan hallituksen jäseneksi.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä tehtävä on yhteensopimaton Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, minkä johdosta parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 29. helmikuuta 2016 ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Toimivaltaiset Tanskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Morten Løkkegaard on nimitetty parlamentin jäseneksi Ulla Tørnæsin tilalle 3. maaliskuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Morten Løkkegaard osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


4. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ALDE-ryhmältä seuraavat nimityspyynnöt:

EMPL-valiokunta: Morten Løkkegaard

suhteista ASEANin jäsenmaihin, Kaakkois-Aasiaan ja Korean tasavaltaan vastaava valtuuskunta: Morten Løkkegaard

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


5. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

TRAN-valiokunnan suositus olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta lentäjien koulutuksen, kokeiden ja tarkastuslentojen osalta suorituskykyyn perustuvaa navigointia varten (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.

Suositus on saatavilla Europarl-sivustolla tämän istuntojakson ajan.


6. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies allekirjoittaa keskiviikkona 9. maaliskuuta 2016 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (kodifikaatio) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisessä assosiaatiosopimuksessa vahvistettujen suojalausekkeen ja toimenpiteiden kiertämisen ehkäisymekanismin täytäntöönpanosta (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisessä assosiaatiosopimuksessa vahvistetun toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta ("eläinterveyssäännöstö") (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD)).


7. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000021/2016) Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Kohti menestyvää datavetoista taloutta (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

—   (O-000034/2016) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Mikä on sosiaalialan AAA-luokitus? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

—   (O-000020/2016) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan sianliha-alan hintakriisi (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

—   (O-000030/2016) Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Zikaviruksen leviäminen (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

—   (O-000035/2016) Françoise Grossetête, Mairead McGuinness ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo ja Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ja Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout ja Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth ja John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Talidomidi (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

—   (O-000040/2016) Vicky Ford IMCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Komission tiedonanto Kohti menestyvää datavetoista taloutta (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin syyskuun I ja lokakuun I 2015 istuntojaksojen aikana hyväksymien päätöslauselmien ja lokakuun I, II ja III sekä marraskuun 2015 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


9. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavan asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen:

- muutospöytäkirja säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevaan Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan väliseen sopimukseen.


10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – 8. EKR (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – 9. EKR (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – 10.EKR (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – 11. EKR (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Toimeenpanovirastot (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio - Euroopan komissio (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Tuomioistuin (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Talous- ja sosiaalikomitea (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Alueiden komitea (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Vastuuvapaus 2014: fuusioenergia-alan kansainvälinen organisaatio (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke - SESAR (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2014: yhteinen Clean Sky -teknologia-aloite (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2014: sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskeva yhteinen teknologia-aloite (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: innovatiivisia lääkkeitä koskeva yhteinen teknologia-aloite (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Vastuuvapaus 2014: polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (FCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: eurooppalaisen nanoelektroniikka-aloitteen neuvoa-antava toimikunta (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: ECSEL-yhteisyritys (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (OEDT) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan ympäristökeskus (EYK) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CDT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan lääkevirasto (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan meriturvallisuusvirasto (AESM) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (AESA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan rautatievirasto (AFE) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (AECP) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2014: Euratomin hankintakeskus (AA) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisivirasto (EUROPOL) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ECON

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2014: energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2014: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2014: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, JURI

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta EU:ssa (2015/2325(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Mietintö vuosikertomuksesta 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (2015/2128(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (EY) N:o 1683/1995 muuttamisesta (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Mietintö pankkiunionista – vuosikertomus 2015 (2015/2221(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin työssä (2015/2230(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Mietintö vuoden 2017 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III - Komissio (2016/2004(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä (kodifikaatio) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen estämisestä (kodifikaatio) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Mietintö parempaa lainsäädäntöä koskevan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Mietintö Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) toimitusjohtajan nimittämistä koskevasta ehdotuksesta (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan, Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) suositus toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Käsittelyjärjestys

Maaliskuun 2016 (PE 578.051/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

ECR-ryhmä pyysi, että esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi otetaan keskustelu Kirkhopen mietinnöstä matkustajarekisteritietojen (PNR-tietojen) käytöstä.

Puheenvuorot: ECR-ryhmän puolesta Timothy Kirkhope, joka perusteli pyynnön, Alain Lamassoure, joka kannatti pyyntöä, ja Enrique Guerrero Salom, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (163 puolesta, 207 vastaan, 14 tyhjää).

Verts/ALE-ryhmä pyysi, että iltapäivän esityslistan toiseksi kohdaksi otetaan komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma äskettäisistä tapahtumista, jotka vaikuttavat ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioon ja vakauteen Turkissa.

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Rebecca Harms, joka perusteli pyynnön, Marie-Christine Vergiat, joka kannatti pyyntöä, ja Cristian Dan Preda, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (136 puolesta, 243 vastaan, 6 tyhjää).

Keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla):

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan Kazakstanin sananvapauden sijasta (lopullisen esityslistaluonnoksen 90 kohta) keskustelu ihmisoikeusloukkauksista häädettäessä ihmisiä ns. Calais'n viidakosta ja että asian käsittelyn päätteeksi jätetään päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Gabriele Zimmer, joka perusteli pyynnön, Molly Scott Cato, joka kannatti pyyntöä, ja Diane James, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (90 puolesta, 276 vastaan, 21 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

James Nicholson käytti puheenvuoron.


12. Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Esther Herranz García, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Marijana Petir, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivana Maletić, ja Jørn Dohrmann.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Petr Mach, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák ja Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García ja Tibor Szanyi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Marc Tarabella.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.3.2016, kohta 6.2.


13. Eläinterveys ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Michela Giuffrida S&D-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Esther Herranz García, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Albert Deß, Ricardo Serrão Santos ja Paul Brannen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Jasenko Selimovic.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.3.2016, kohta 6.1.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


14. Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Lucy Anderson S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lucy Anderson, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jude Kirton-Darling, Jill Seymour EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli ja Rosa D'Amato.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Knut Fleckenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.3.2016, kohta 6.3.


15. Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (keskustelu)

Mietintö vuosikertomuksesta 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta [2015/2128(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor esitteli mietinnön.

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sander Loones (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mercedes Bresso (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Julia Pitera PPE-ryhmän puolesta, Georgi Pirinski S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Petri Sarvamaa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov ja Zigmantas Balčytis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja Benedek Jávor.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.3.2016, kohta 6.5.


16. Kohti menestyvää datavetoista taloutta (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000021/2016) Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Kohti menestyvää datavetoista taloutta (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000040/2016) Vicky Ford INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Komission tiedonanto Kohti menestyvää datavetoista taloutta (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek esitteli kysymyksen B8-0116/2016.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Vicky Ford esitteli kysymyksen B8-0351/2016.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Michał Boni PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin ja Csaba Sógor, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta aiheesta ”Kohti menestyvää datavetoista taloutta” (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2016, kohta 7.7.


17. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä (lyhyt esittely)

Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin työssä [2015/2230(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Angelika Mlinar esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch ja Seán Kelly.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.3.2016, kohta 6.6.


18. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel ja Janusz Korwin-Mikke.


19. Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Euroopan parlamentin jäsen Gianluca Buonanno on esittänyt pyynnön parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamiseksi Bolzanon siviilituomioistuimessa vireillä olevan oikeuskäsittelyn yhteydessä.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 578.051/OJMA).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.45.


22. Vuosittaisen istuntokauden päättäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi 2015-2016 julistettiin päättyneeksi.

Perussopimuksen määräysten mukaisesti parlamentti kokoontuu huomenna tiistaina 8. maaliskuuta 2016 klo 9.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö