Indeks 
Zapisnik
PDF 263kWORD 274k
Ponedjeljak, 7. ožujka 2016. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 3.Sastav Parlamenta
 4.Sastav odbora i izaslanstava
 5.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 6.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 7.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 8.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 9.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 10.Podnošenje dokumenata
 11.Plan rada
 12.Program potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama ***I (rasprava)
 13.Zdravlje životinja ***II (rasprava)
 14.Pristup tržištu lučkih usluga i financijska transparentnost luka ***I (rasprava)
 15.Godišnje izvješće za 2014. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara (rasprava)
 16.Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima (rasprava)
 17.Rodno osviještena politika u radu Europskog parlamenta (kratko predstavljanje)
 18.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 19.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 22.Zaključenje godišnjeg zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05 h.


2. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 24. veljače 2016 i 25. veljače 2016.

°
° ° °

Julie Ward bila je nazočna na sjednici od 24. veljače 2016, ali njezino ime nije na popisu nazočnih.


3. Sastav Parlamenta

Ulla Tørnæs imenovana je članicom danske vlade.

Budući da ta funkcija u skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima nije u skladu s onom zastupnika u Europskom parlamentu, Parlament na temelju članka 4. stavka 4. Poslovnika utvrđuje slobodno zastupničko mjesto koje stupa na snagu 29. veljače 2016. i o tome obavještava dotičnu državu članicu.

°
° ° °

Nadležna danska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Morten Løkkegaard umjesto Ulle Tørnæs na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 3. ožujka 2016.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Morten Løkkegaard sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


4. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika ALDE-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor EMPL: Morten Løkkegaard

Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN): Morten Løkkegaard

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


5. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

Preporuku Odbora TRAN o neulaganju prigovora na nacrt uredbe Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 u pogledu osposobljavanja, ispitivanja i periodičkog provjeravanja pilota za navigaciju temeljenu na izvedbi (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Preporuka se smatra prihvaćenom ako nijedan klub zastupnika ili najmanje četrdeset zastupnika u roku od dvadeset i četiri sata na nju ne ulože prigovor. U suprotnom se slučaju o njoj glasuje.

Preporuka je dostupna na internetskoj stranici Europarl.


6. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednica je objavila da će predsjednik Europskog parlamenta zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 9. ožujka 2016. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (kodificirani tekst) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o aparatima na plinovita goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2009/142/EZ (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitne klauzule i mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera predviđenih u Sporazumu o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera predviđenog u Sporazumu o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europske platforme za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o žičarama i stavljanju izvan snage Direktive 2000/9/EZ (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))


7. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000021/2016) koje je postavio Jerzy Buzek, u ime Odbora ITRE, Komisiji: Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Što je ocjena AAA u području socijalne politike? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016) koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Kriza zbog cijena u europskom sektoru svinjskog mesa (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016) koje su postavili Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Izbijanje epidemije virusa Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016) koje su postavili Françoise Grossetête, Mairead McGuinness i Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo i Soledad Cabezón Ruiz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling i Bolesław G. Piecha, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz i Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout i Jill Evans, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth i John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Talidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016) koje je postavila Vicky Ford, u ime Odbora IMCO, Komisiji: Komunikacija Komisije pod naslovom "Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnim radnjama u vezi s Rezolucijama koje je donio Europski parlament na prvoj prvoj plenarnoj sjednici u rujnu i prvoj plenarnoj sjednici u listopadu o stajalištima koje je usvojio Europski parlament na prvoj, drugoj i trećoj sjednici u listopadu i studenom 2015. dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


9. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećeg dokumenta:

- Protokol o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Andore o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju.


10. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o ovome prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o ovome prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - 8. ERF (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - 9. ERF (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - 10. ERF (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - 11. ERF (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - izvršne agencije (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Sud (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Odbor regija (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI, LIBE

- Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Razrješnica za 2014.: Međunarodna organizacija za energiju fuzije (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće - Sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće - Aueronautika i okoliš (Clean Sky) (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2014.: Zajednička tehnološka inicijativa za ugrađene računalne sustave (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće Inicijativa za inovativne lijekove 2 (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2014.: Europsko savjetodavno vijeće za inicijativu u području nanoelektronike (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2014.: Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (Zajedničko poduzeće ECSEL) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2014.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2014.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (OEDT) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Razrješnica za 2014.: Europska agencija za okoliš (AEE) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2014.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CDT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Razrješnica za 2014.: Europska agencija za lijekove (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2014.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2014.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2014.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2014.: Europska agencija za željeznice (ERA) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2014.: Europska policijska akademija (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2014.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Razrješnica za 2014.: Agencija za europski GNSS (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kemikalije (AEPC) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2014.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2014.: Europski policijski ured (EUROPOL) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2014.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (AEAPP) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ECON

- Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- razrješnica za 2014.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2014.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2014.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2014.: Europski ured za azil (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2014.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ECON

- Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2008/376/EZ o usvajanju istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG, JURI

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o situaciji u kojoj se nalaze žene izbjeglice i tražiteljice azila u EU-u (2015/2325(INI)) - FEMM - : Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Izvješće o godišnjem izvješću za 2014. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara (2015/2128(INI)) - CONT - : Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1683/1995 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - LIBE - : Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Izvješće o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2015. (2015/2221(INI)) - ECON - : Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Izvješće o rodno osviještenoj politici u radu Europskog parlamenta (2015/2230(INI)) - FEMM - : Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - ENVI - : Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2017., dio III. – Komisija (2016/2004(BUD)) - BUDG - : Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (kodificirani tekst) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - JURI - : Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izbjegavanju skretanja trgovine određenim ključnim lijekovima u Europsku uniju (kodifikacijski tekst) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - JURI - : Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Izvješće o sklapanju Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - AFCO - : Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Izvješće o prijedlogu za imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - ECON - : Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarsko-medicinskim proizvodima (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - ENVI - : Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Andore o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - ECON - : Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) preporuka za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - AGRI - : Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od ožujka 2016. (PE 578.051/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljka

Nema predloženih izmjena:

Utorka

Zahtjev Kluba zastupnika ECR-a o upisivanju na dnevni red pod točkom 1. rasprave o Izvješću Kirkhope o uporabi evidencije podataka o putnicima (EU-PNR).

Govorili su: Timothy Kirkhope, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je obrazložio zahtjev, Alain Lamassoure, za zahtjev, i Enrique Guerrero Salom, protiv zahtjeva.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (163 za, 207 protiv, 14 uzdržanih) odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a o upisivanju na poslijepodnevni dnevni red pod točkom 2. izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o nedavnim događajima koji su utjecali na stanje ljudskih prava, vladavinu prava i stabilnost u Turskoj.

Govorili su: Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je obrazložila zahtjev, Marie-Christine Vergiat, za zahtjev, i Cristian Dan Preda, protiv zahtjeva.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (136 za, 243 protiv, 6 uzdržanih) odbio zahtjev.

Srijede

Nema predloženih izmjena:

Četvrtka

Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika):

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a o upisivanju na dnevni red umjesto rasprave o slobodi izražavanja u Kazahstanu (točka 90. nacrta dnevnog reda) rasprave o kršenju obveza u pogledu ljudskih prava tijekom prisilnih iseljavanja iz izbjegličkog kampa, odnosno tzv. „džungle” u Calaisu, zaključen podnošenjem prijedloga rezolucija.

Govorili su: Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, Molly Scott Cato, za zahtjev, i Diane James, protiv zahtjeva.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (90 za, 276 protiv, 21 uzdržanih) odbio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Govorio je James Nicholson.


12. Program potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella predstavio je izvješće.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Govorili su: Albert Deß, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paolo De Castro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio István Ujhelyi, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Esther Herranz García, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Marijana Petir, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ivana Maletić, i Jørn Dohrmann.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Petr Mach, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Stanislav Polčák i Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García i Tibor Szanyi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos i Ruža Tomašić.

Govorili su: Phil Hogan i Marc Tarabella.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika od 8.3.2016..


13. Zdravlje životinja ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic predstavio je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Albert Deß, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Michela Giuffrida, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Janusz Wojciechowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jan Huitema, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Esther Herranz García, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, kojiaje, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Albert Deß, Ricardo Serrão Santos i Paul Brannen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák i Pirkko Ruohonen-Lerner.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Jasenko Selimovic.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika od 8.3.2016..

(Sjednica je nakratko prekinuta)


14. Pristup tržištu lučkih usluga i financijska transparentnost luka ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein predstavio je izvješće.

Govorio je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Lucy Anderson, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Lucy Anderson, Keith Taylor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Jude Kirton-Darling, Jill Seymour, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli i Rosa D'Amato.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender i Pirkko Ruohonen-Lerner.

Govorili su: Violeta Bulc i Knut Fleckenstein.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika od 8.3.2016..


15. Godišnje izvješće za 2014. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću za 2014. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara [2015/2128(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor predstavio je izvješće.

Govorila je Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Sander Loones (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Mercedes Bresso (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFCO), Julia Pitera, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Georgi Pirinski, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nedzhmi Ali, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Petri Sarvamaa, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov i Zigmantas Balčytis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes i Ivana Maletić.

Govorili su: Kristalina Georgievai i Benedek Jávor.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika od 8.3.2016..


16. Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000021/2016) koje je postavio Jerzy Buzek, u ime Odbor ITRE, Komisiji: Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000040/2016) koje je postavila Vicky Ford, u ime Odbor INTA, Komisiji: Komunikacija Komisije pod naslovom "Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek obrazložio je pitanje B8-0116/2016.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Vicky Ford obrazložila je pitanje B8-0351/2016.

Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) odgovorio je na pitanja.

Govorili su: Michał Boni, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Patrizia Toia, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Evžen Tošenovský, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kaja Kallas, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Roger Helmer, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin i Csaba Sógor, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorio je Andrus Ansip.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Jerzy Buzek, u ime Odbora ITRE, o komunikaciji „Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima” (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 10.3.2016..


17. Rodno osviještena politika u radu Europskog parlamenta (kratko predstavljanje)

Izvješće o rodno osviještenoj politici u radu Europskog parlamenta [2015/2230(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Angelika Mlinar održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch i Seán Kelly.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika od 8.3.2016..


18. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel i Janusz Korwin-Mikke.


19. Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta

Gianluca Buonanno, zastupnik u Parlamentu, podnio je zahtjev za obranu svog parlamentarnog imuniteta u okviru kaznenog postupka na građanskom sudu u Bolzanu.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 578.051/OJMA).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:45 h.


22. Zaključenje godišnjeg zasjedanja

Zasjedanje 2015 - 2016 Europskog parlamenta je zaključeno.

U skladu s odredbama Ugovora, Parlament zasjeda sutra, u utorak 8. ožujka 2016 u 9:00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Glavni tajnik

Potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti