Rodyklė 
Protokolas
PDF 252kWORD 276k
Pirmadienis, 2016 m. kovo 7 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 3.Parlamento sudėtis
 4.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 6.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 7.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 8.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 9.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 10.Gauti dokumentai
 11.Darbų programa
 12.Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa***I (diskusijos)
 13.Gyvūnų sveikata***II (diskusijos)
 14.Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas ***I(diskusijos)
 15.2014 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (diskusijos)
 16.Kuriame klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką (diskusijos)
 17.Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą (trumpas pristatymas)
 18.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 19.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 22.Metinės sesijos pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2016 m. vasario 24 d. ir 2016 m. vasario 25 d. posėdžių protokolai patvirtinti.

°
° ° °

Julie Ward dalyvavo 2016 m. vasario 24 d. posėdyje, bet jos pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.


3. Parlamento sudėtis

Ulla Tørnæs buvo paskirta Danijos vyriausybės nare.

Kadangi pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį ši pareigybė nesuderinama su Parlamento nario pareigomis, Parlamentas konstatavo, kad Parlamento nario vieta yra laisva nuo 2016 m. vasario 29 d., ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 4 dalimi.

°
° ° °

Danijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Morten Løkkegaard , kuris pakeis Ulla Tørnæs, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2016 m. kovo 3 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Morten Løkkegaard įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


4. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ALDE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

EMPL komitetas: Morten Løkkegaard

Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN): Morten Løkkegaard

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


5. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

TRAN komiteto rekomendacija neprieštarauti dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl pilotų mokymo, egzaminavimo ir periodinio tikrinimo reikalavimų, susijusių su nustatytų charakteristikų navigacija, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, projektui (D042244/03 ; 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Jei per 48 valandas jokia frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių dėl šios rekomendacijos nepareikš prieštaravimų, ji bus laikoma priimta. Priešingu atveju dėl jos bus balsuojama.

Rekomendaciją galima rasti tinklalapyje Europarl.


6. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkė pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku Parlamento Pirmininkas 2016 m. kovo 9 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (kodifikuota redakcija) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarime numatyta apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarime numatyta kovos su priemonių vengimu tvarka (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, sukūrimo (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))


7. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000021/2016), kurį pateikė Jerzy Buzek ITRE komiteto vardu Komisijai: Kuriame klestinčią, duomenimis grindžiamą ekonomiką (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016), kurį pateikė Thomas Händel EMPL komiteto vardu Komisijai: Ką reiškia "trijų A socialinis reitingas"? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Kainų krizė Europos kiaulienos sektoriuje (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016), kurį pateikė Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu Komisijai: Zika viruso protrūkis (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016), kurį pateikė Françoise Grossetête, Mairead McGuinness ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo ir Soledad Cabezón Ruiz S&D frakcijos vardu, Julie Girling ir Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ir Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout ir Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth ir John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu Komisijai: Talidomidas (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016), kurį pateikė Vicky Ford IMCO komiteto vardu Komisijai: Komisijos komunikatas "Kuriame klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką (COM(2014) 0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2015 m. pirmąją rugsėjo ir antrąją spalio mėn. sesijas priimtas rezoliucijas, ir 2015 m. per pirmąją, antrąją ir trečiąją spalio mėn. sesijas bei lapkričio mėn. sesiją Parlamento priimtas pozicijas galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


9. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šio dokumento patvirtintą nuorašą:

- protokolą, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo


10. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones mechanizmas ir panaikinamas Sprendimas Nr. 994/2012/ES (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

AFET, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8 asis Europos plėtros fondas (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 9-asis Europos plėtros fondas (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 10-asis Europos plėtros fondas (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 11-asis Europos plėtros fondas (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – vykdomosios įstaigos (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentass (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Teisingumo Teismas (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Audito Rūmai (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

JURI, LIBE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė SESAR. Saugi oro navigacija (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE, TRAN

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Įterptosios kompiuterinės sistemos (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI, ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamoji taryba (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL, ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (OEDT) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI, LIBE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CDT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

CULT

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AFET, LIBE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PECH

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

FEMM

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ECON

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL, ECON

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ECON

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2016/000 TA 2016 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/376/EB dėl Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG, JURI

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl moterų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėties Europos Sąjungoje (2015/2325(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Pranešimas dėl 2014 m. metinės ataskaitos „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (2015/2128(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1995 m. gegužės 29 d. Reglamentas (EB) Nr. 1683/1995, nustatantis vienodą vizų formą (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Pranešimas dėl Bankų sąjungos. 2015 metų ataskaita (2015/2221(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo į Europos Parlamento darbą (2015/2230(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Pranešimas dėl 2017 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija (2016/2004(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio siekimą išvengti prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimo į Europos Sąjungą (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros sudarymo (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) vykdomojo direktoriaus skyrimo (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veterinarinių vaistų (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2016 kovo plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 578.051/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

ECR frakcijos prašymas, kuriuo siekiama į darbotvarkę pirmu punktu įrašyti diskusijas dėl T. Kirkhope pranešimo dėl keleivių duomenų įrašų naudojimo (ES ir PNR).

Kalbėjo: Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu pagrindė prašymą, Alain Lamassoure pritarė prašymui ir Enrique Guerrero Salom prieštaravo prašymui.

Parlamentas vardiniu balsavimu (163 už, 207 prieš, 14 susilaikė) prašymą atmetė.

Verts/ALE prašymas, kuriuo siekima į popietinio posėdžio darbotvarkę antruoju punktu įrašyti vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimą dėl naujausių įvykių, darančių poveikį žmogaus teisėms, teisinei valstybei ir stabilumui Turkijoje.

Kalbėjo: Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu pagrindė prašymą, Marie-Christine Vergiat pritarė prašymui ir Cristian Dan Preda prieštaravo prašymui.

Parlamentas vardiniu balsavimu (136 už, 243 prieš, 6 susilaikė) prašymą atmetė.

Trečiadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis):

GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekiama į darvotvarkę vietoj diskusijų dėl žodžio laisvės Kazachstane (galutinės darbotvarkės projekto 90 punktas) įtraukti diskusijas dėl įsipareigojimų, susijusių su žmogaus teisėmis, vykdant priverstinį iškeldinimą iš Kalė stovyklos, vadinamos džiunglėmis, diskusijas užbaigiant pasiūlymu dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu pagrindė prašymą, Molly Scott Cato pritarė prašymui ir Diane James prieštaravo prašymui.

Parlamentas vardiniu balsavimu (90 už , 276 prieš, 21 susilaikė) prašymą atmetė.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo James Nicholson.


12. Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Kalbėjo: Albert Deß PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė István Ujhelyi), Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Esther Herranz García (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Jahr), Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Marijana Petir (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Karin Kadenbach (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivana Maletić), ir Jørn Dohrmann.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Petr Mach (jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Stanislav Polčák ir Hilde Vautmans), Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García ir Tibor Szanyi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo: Phil Hogan ir Marc Tarabella.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 08 protokolo 6.2 punktas.


13. Gyvūnų sveikata***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Albert Deß PPE frakcijos vardu, Michela Giuffrida S&D frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, , nepriklausoma Parlamento narė, Esther Herranz García (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton), Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Albert Deß), Ricardo Serrão Santos ir Paul Brannen (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák ir Pirkko Ruohonen-Lerner.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Jasenko Selimovic.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 08 protokolo 6.1 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


14. Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas ***I(diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Lucy Anderson S&D frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bogusław Liberadzki), Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lucy Anderson), Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jude Kirton-Darling), Jill Seymour EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gesine Meissner), Merja Kyllönen, Karima Delli ir Rosa D'Amato.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Knut Fleckenstein), Seán Kelly, Inés Ayala Sender ir Pirkko Ruohonen-Lerner.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Knut Fleckenstein.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 08 protokolo 6.3 punktas.


15. 2014 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (diskusijos)

Pranešimas dėl 2014 m. metinės ataskaitos „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ [2015/2128(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Sander Loones (INTA komiteto nuomonės referentas), Mercedes Bresso (AFCO komiteto nuomonės referentė), Julia Pitera PPE frakcijos vardu, Georgi Pirinski S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Nedzhmi Ali ALDE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Petri Sarvamaa (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov ir Zigmantas Balčytis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Kristalina Georgievair ir Benedek Jávor.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 08 protokolo 6.5 punktas.


16. Kuriame klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000021/2016) ir kurį pateikė Jerzy Buzek vardu ITRE komiteto vardu Komisijai: Kuriame klestinčią, duomenimis grindžiamą ekonomiką (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000040/2016) ir kurį pateikė Vicky Ford INTA komiteto vardu Komisijai: Komisijos komunikatas "Kuriame klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką (COM(2014) 0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek pristatė klausimą B8-0116/2016.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Vicky Ford pristatė klausimą B8-0351/2016.

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Michał Boni PPE frakcijos vardu, Patrizia Toia S&D frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Roger Helmer EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė István Ujhelyi), Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin ir Csaba Sógor (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Jerzy Buzek ITRE komiteto vardu dėl klestinčios, duomenimis grindžiamos ekonomikos kūrimo (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 10 protokolo 7.7 punktas.


17. Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo į Europos Parlamento darbą [2015/2230(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Angelika Mlinar padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch ir Seán Kelly.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 03 08 protokolo 6.6 punktas.


18. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel ir Janusz Korwin-Mikke.


19. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Parlamento narys Gianluca Buonanno pateikė prašymą ginti jo Parlamento nario imunitetą dėl baudžiamosios procedūros, pradėtos Bolzano teisme.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 578.051/OJMA).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.45 val.


22. Metinės sesijos pabaiga

2015 - 2016 Europos Parlamento sesija baigta.

Vadovaudamasis Sutartimi, Parlamentas susirinks rytoj, antradienį, 2016 m. kovo 8 d. 9:00 val.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Teisinis pranešimas - Privatumo politika