Indekss 
Protokols
PDF 253kWORD 274k
Pirmdiena, 2016. gada 7. marts - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 6.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 7.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 8.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 9.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 10.Dokumentu iesniegšana
 11.Darba kārtība
 12.Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm ***I (debates)
 13.Dzīvnieku veselība ***II (debates)
 14.Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma ***I (debates)
 15.2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (debates)
 16.Virzība uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem (debates)
 17.Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā (īss izklāsts)
 18.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 19.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 22.Gadskārtējās sesijas slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2016. gada 24. februāra un 2016. gada 25. februāra sēžu protokoli tika apstiprināti.

°
° ° °

Julie Ward bija klāt 2016. gada 24. februāra sēdē, bet viņas vārda nav apmeklējumu reģistrā.


3. Parlamenta sastāvs

Ulla Tørnæs ir iecelta par Dānijas valdības locekli.

Tā kā saskaņā ar 7. panta 1. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta statusu, Parlaments, pamatojoties uz Parlamenta Reglamenta 4. panta 4. punktu, konstatēja, ka, sākot ar 2016. gada 29. februāri, ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti.

°
° ° °

Dānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Ulla Tørnæs vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2016. gada 3. martu, ir iecelts Morten Løkkegaard.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Morten Løkkegaard pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


4. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ALDE grupas pieprasījumu iecelt turpmāk minēto deputātu šādos amatos.

EMPL komiteja: Morten Løkkegaard;

Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN): Morten Løkkegaard.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


5. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem.

TRAN komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011 attiecībā uz pilotu mācībām, eksāmeniem un periodiskām pārbaudēm saistībā ar veiktspējas navigāciju (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016).

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šo ieteikumu, to uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā to iesniegs balsošanai.

Ieteikums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


6. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 9. martā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodificēta redakcija) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredzēti Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 – 2015/0079(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko īsteno noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredzēts Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 – 2015/0080(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Eiropas platformas izveidi sadarbības stiprināšanai nolūkā novērst nedeklarētu darbu (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā ("Dzīvnieku veselības tiesību akts") (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 – 2013/0136(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 – 2013/0407(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par trošu ceļu iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2000/9/EK (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD)).


7. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000021/2016), kuru uzdeva Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā Komisijai: Ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016), kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Kas ir sociālais AAA reitings? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Cenu krīze Eiropas cūkgaļas nozarē (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016), kuru uzdeva Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā Komisijai: Zikas vīrusa uzliesmojums (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016), kuru uzdeva Françoise Grossetête, Mairead McGuinness un Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo un Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, Julie Girling un Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz un Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout un Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth un John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā Komisijai: Talidomīds (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016), kuru uzdeva Vicky Ford IMCO komitejas vārdā Komisijai: Komisijas paziņojums "Ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2015. gada septembra pirmajā un oktobra pirmajā sesijā pieņemtajām rezolūcijām un oktobra pirmajā, otrajā un trešajā sesijā un novembra sesijā pieņemtajām nostājām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


9. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātu kopiju šādam dokumentam:

- Grozījumu protokols nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem.


10. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par informācijas apmaiņas mehānisma izveidi sakarā ar starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā un par Lēmuma Nr. 994/2012/ES atcelšanu (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8. EAF (05219/2016 - C8-0036/2016 – 2015/2203(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 9. EAF (05220/2016 - C8-0037/2016 – 2015/2203(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 10. EAF (05223/2016 - C8-0038/2016 – 2015/2203(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 11. EAF (05224/2016 - C8-0039/2016 – 2015/2203(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — izpildaģentūras (05585/2016 - C8-0040/2016 – 2015/2154(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 – 2015/2154(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 – 2015/2155(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 – 2015/2156(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 – 2015/2157(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 – 2015/2158(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 – 2015/2159(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 – 2015/2160(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 – 2015/2161(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 – 2015/2162(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 – 2015/2163(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 – 2015/2196(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — gaisa satiksmes drošība (SESAR kopuzņēmums) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 – 2015/2197(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — aeronautika un vide (kopuzņēmums “Clean Sky”) (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 – 2015/2198(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — iegultās datorsistēmas (Artemis) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 – 2015/2199(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Novatorisku medikamentu ierosmes 2. kopuzņēmums (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 – 2015/2200(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (FCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 – 2015/2201(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Nanoelektronikas iniciatīvas padomdevēja padome (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 – 2015/2202(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai (kopuzņēmums ECSEL) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 – 2015/2204(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 – 2015/2164(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 – 2015/2165(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 – 2015/2166(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 – 2015/2167(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 – 2015/2168(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 – 2015/2169(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CDT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 – 2015/2170(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 – 2015/2171(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 – 2015/2172(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 – 2015/2173(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 – 2015/2174(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 – 2015/2175(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 – 2015/2176(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 – 2015/2177(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 – 2015/2178(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 – 2015/2179(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 – 2015/2180(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 – 2015/2181(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 – 2015/2182(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 – 2015/2183(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 – 2015/2184(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 – 2015/2185(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 – 2015/2186(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 – 2015/2187(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 – 2015/2188(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 – 2015/2189(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ECON

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 – 2015/2190(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 – 2015/2191(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 – 2015/2192(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 – 2015/2193(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 – 2015/2194(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 – 2015/2195(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2016/000 TA 2016 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 – 2016/0043(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2008/376/EK par Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programmas pieņemšanu un par daudzgadu tehniskajām pamatnostādnēm šai programmai (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, JURI

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par situāciju saistībā ar sievietēm bēglēm un patvēruma meklētājām ES (2015/2325(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Mary Honeyball (A8-0024/2016).

- Ziņojums par 2014. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (2015/2128(INI)) - CONT komiteja - Referents: Benedek Jávor (A8-0026/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 1995. gada 29. maija Regulu (EK) Nr. 1683/1995, ar ko nosaka vienotu vīzu formu (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016).

- Ziņojums par banku savienību — 2015. gada ziņojums (2015/2221(INI)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016).

- Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā (2015/2230(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Angelika Mlinar (A8-0034/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016).

- Ziņojums par 2017. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija (2016/2004(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Jens Geier (A8-0036/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināma veidiem (kodificēta redakcija) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - JURI komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0037/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību (kodificēta redakcija) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - JURI komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0038/2016).

- Ziņojums par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu noslēgšanu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - AFCO komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) izpilddirektoru (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par veterinārajām zālēm (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Françoise Grossetête (A8-0046/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Miguel Viegas (A8-0047/2016).

2.2. Ieteikums otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā („Dzīvnieku veselības tiesību aktsˮ) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016).


11. Darba kārtība

Bija izdalīts 2016. gada marta plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 578.051/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

ECR grupas pieprasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut debates par Timothy Kirkhope ziņojumu par pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošanu.

Uzstājās Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Alain Lamassoure, atbalstot pieprasījumu, un Enrique Guerrero Salom, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta (163 par, 207 pret, 14 atturoties), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

Verts/ALE grupas pieprasījums kā otro punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par nesenajiem notikumiem, kas ietekmējuši cilvēktiesības, tiesiskumu un stabilitāti Turcijā.

Uzstājās Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Marie-Christine Vergiat, atbalstot pieprasījumu, un Cristian Dan Preda, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta (136 par, 243 pret, 6 atturoties), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

Trešdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Ceturtdiena

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants):

GUE/NGL grupas pieprasījums debašu par vārda brīvību Kazahstānā (GDKP 90. punkts) vietā iekļaut darba kārtībā debates par saistību neievērošanu cilvēktiesību jomā, Kalē likvidējot par “džungļiem” dēvēto migrantu nometni, un debašu noslēgumā paredzēt rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu.

Uzstājās Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Molly Scott Cato, atbalstot pieprasījumu, un Diane James, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta (90 par, 276 pret, 21 atturoties), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Uzstājās James Nicholson.


12. Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Marc Tarabella (A8-0006/2016).

Marc Tarabella iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Albert Deß PPE grupas vārdā, Paolo De Castro S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva István Ujhelyi, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Esther Herranz García, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Marijana Petir, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivana Maletić, un Jørn Dohrmann.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Petr Mach, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Stanislav Polčák un Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García un Tibor Szanyi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos un Ruža Tomašić.

Uzstājās Phil Hogan un Marc Tarabella.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.3.2016. protokola 6.2. punkts.


13. Dzīvnieku veselība ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā („Dzīvnieku veselības tiesību aktsˮ) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016).

Jasenko Selimovic iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Albert Deß PPE grupas vārdā, Michela Giuffrida S&D grupas vārdā, Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Philippe Loiseau ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Esther Herranz García, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Albert Deß, Ricardo Serrão Santos un Paul Brannen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák un Pirkko Ruohonen-Lerner.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Jasenko Selimovic.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.3.2016. protokola 6.1. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


14. Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016).

Knut Fleckenstein iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Lucy Anderson S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lucy Anderson, Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jude Kirton-Darling, Jill Seymour EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli un Rosa D'Amato.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender un Pirkko Ruohonen-Lerner.

Uzstājās Violeta Bulc un Knut Fleckenstein.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.3.2016. protokola 6.3. punkts.


15. 2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (debates)

Ziņojums par 2014. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu [2015/2128(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0026/2016).

Benedek Jávor iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Sander Loones (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Mercedes Bresso (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Julia Pitera PPE grupas vārdā, Georgi Pirinski S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Nedzhmi Ali ALDE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Petri Sarvamaa, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov un Zigmantas Balčytis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes un Ivana Maletić.

Uzstājās Kristalina Georgieva un Benedek Jávor.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.3.2016. protokola 6.5. punkts.


16. Virzība uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000021/2016) un kuru uzdeva Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā Komisijai: Ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000040/2016) un kuru uzdeva Vicky Ford INTA komitejas vārdā Komisijai: Komisijas paziņojums "Ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).

Jerzy Buzek izvērsa jautājumu B8-0116/2016.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Vicky Ford izvērsa jautājumu B8-0351/2016.

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Michał Boni PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Roger Helmer EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin un Csaba Sógor, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Andrus Ansip.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdāpar virzību uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.7. punkts.


17. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā (īss izklāsts)

Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā [2015/2230(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Angelika Mlinar (A8-0034/2016).

Angelika Mlinar iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch un Seán Kelly.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 8.3.2016. protokola 6.6. punkts.


18. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel un Janusz Korwin-Mikke.


19. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Parlamenta deputāts Gianluca Buonanno ir iesniedzis pieprasījumu aizstāvēt viņa deputāta imunitāti saistībā ar Bolcāno tiesā uzsāktu tiesvedību krimināllietā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 578.051/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.45.


22. Gadskārtējās sesijas slēgšana

Eiropas Parlamenta 2015.–2016. gada sesija tika slēgta.

Saskaņā ar Līguma noteikumiem Parlaments sanāks nākamajā dienā — otrdien, 2016. gada 8. martā, plkst. 9.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Juridisks paziņojums - Privātuma politika