Index 
Notulen
PDF 253kWORD 240k
Maandag 7 maart 2016 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 3.Samenstelling Parlement
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 10.Ingekomen stukken
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen ***I (debat)
 13.Gezondheid van dieren ***II (debat)
 14.Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens ***I (debat)
 15.Jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude (debat)
 16.Naar een bloeiende data-economie (debat)
 17.Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (korte presentatie)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Sluiting van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 24 februari 2016 en 25 februari 2016 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Julie Ward was tijdens de vergadering van 24 februari 2016 weliswaar aanwezig, maar haar naam staat niet op de presentielijst.


3. Samenstelling Parlement

Ulla Tørnæs is benoemd tot lid van de Deense regering.

Daar deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen niet verenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement op grond van artikel 4, lid 4, van het Reglement dat de zetel vacant is met ingang van 29 februari 2016 en stelt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Deense autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Morten Løkkegaard tot lid van het Parlement, ter vervanging van Ulla Tørnæs, met ingang van 3 maart 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Morten Løkkegaard, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


4. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ALDE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Morten Løkkegaard

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): Morten Løkkegaard

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


5. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

De aanbeveling van de Commissie TRAN om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie wat betreft opleidingen, tests en periodieke bekwaamheidsproeven voor piloten inzake prestatiegebaseerde navigatie (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Indien tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan wordt zij in stemming gebracht.

De aanbeveling staat gedurende deze vergaderperiode op Europarl.


6. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat de Voorzitter van het Parlement op woensdag 9 maart 2016 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen zal ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (codificatie) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausule en het antiontwijkingsmechanisme die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat is opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving") (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))


7. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000021/2016) van Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Naar een bloeiende data-economie (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Wat is een "sociale triple A-rating"? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Prijscrisis in de Europese varkensvleessector (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016) van Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: De uitbraak van het zikavirus (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016) van Françoise Grossetête, Mairead McGuinness en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo en Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Julie Girling en Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz en Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout en Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth en John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Thalidomide (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016) van Vicky Ford, namens de Commissie IMCO, aan de Commissie: Mededeling van de Commissie getiteld "Naar een bloeiende data-economie" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van september I en oktober I door het Parlement aangenomen resoluties en de tijdens de vergaderperiode van oktober I, II, II en november 2015 door het Parlement aangenomen standpunten, zijn beschikbaar op de website “Séance en direct”.


9. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het volgende document:

- wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling.


10. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied en tot intrekking van Besluit nr. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

AFET, INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2014 : algemene begroting van de EU - 8e EOF (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2014 : algemene begroting van de EU - 9e EOF (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2014 : algemene begroting van de EU - 10e EOF (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2014 : algemene begroting van de EU - 11e EOF (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2014 : algemene begroting van de EU - Uitvoerende agentschappen (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Rekenkamer (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

JURI, LIBE

- Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Kwijting 2014: Internationale Organisatie voor fusie-energie (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming - Luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky – luchtvaart en milieu (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Kwijting 2014: Ingebedde computersystemen (Artemis) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, ITRE

- Kwijting 2014: Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2014: Europees technologieplatform inzake nano-elektronica (Eniac) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2014: Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2014: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Kwijting 2014: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2014: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, LIBE

- Kwijting 2014: Europees Milieuagentschap (EMA) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2014: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CDT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

CULT

- Kwijting 2014: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA/EEA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2014: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2014: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2014: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2014: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2014: Europees Spoorwegbureau (ERA) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2014: Europese Politieacademie (Cepol) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFET, LIBE

- Kwijting 2014: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2014: Europees Bureau voor visserijcontrole (EBVC) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PECH

- Kwijting 2014: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van Euratom (AA) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2014: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

FEMM

- Kwijting 2014: Europese Bankautoriteit (EBA) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL, ECON

- Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2014: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2014: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2014: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2016/000 TA 2016 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2008/376/EG inzake de vaststelling van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal en inzake de technische meerjarenrichtsnoeren voor dat programma (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG, JURI

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over de situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU (2015/2325(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Verslag over het jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude (2015/2128(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europese Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/1995 van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2015 (2015/2221(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Verslag over gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (2015/2230(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2017, afdeling III – Commissie (2016/2004(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie (codificatie) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Verslag over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Verslag over het voorstel voor de benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) aanbeveling voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving") (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van maart 2016 (PE 578.051/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de ECR-Fractie om als eerste punt op de agenda een debat over het verslag Kirkhope inzake het gebruik van passagiersgegevens (EU-PNR) in te schrijven.

Het woord wordt gevoerd door Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht, Alain Lamassoure, voor het verzoek, en Enrique Guerrero Salom, tegen het verzoek.

Bij HS (163 voor, 207 tegen, 14 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om als tweede punt op de agenda van de middag een verklaring in te schrijven van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de recente gebeurtenissen die gevolgen hebben voor de mensenrechten, de rechtsstaat en de stabiliteit in Turkije.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, Marie-Christine Vergiat, voor het verzoek, en Cristian Dan Preda, tegen het verzoek.

Bij HS (136 voor, 243 tegen, 6 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement):

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om in plaats van het debat over de vrijheid van meningsuiting in Kazachstan (punt 90 PDOJ), een debat te agenderen over de schendingen van de verplichtingen op het gebied van mensenrechten bij de gedwongen ontruiming van de “jungle” van Calais, te besluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Molly Scott Cato, voor het verzoek, en Diane James, tegen het verzoek.

Bij HS (90, 276, 21) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door James Nicholson.


12. Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat betreft de steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Esther Herranz García, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Marijana Petir, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivana Maletić, en Jørn Dohrmann.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Petr Mach, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Stanislav Polčák en Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García en Tibor Szanyi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Marc Tarabella.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 8.3.2016.


13. Gezondheid van dieren ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving") [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Esther Herranz García, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Albert Deß, Ricardo Serrão Santos en Paul Brannen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák en Pirkko Ruohonen-Lerner.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Jasenko Selimovic.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 8.3.2016.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


14. Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Lucy Anderson, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lucy Anderson, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jude Kirton-Darling, Jill Seymour, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli en Rosa D'Amato.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender en Pirkko Ruohonen-Lerner.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Knut Fleckenstein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 8.3.2016.


15. Jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude (debat)

Verslag over het jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude [2015/2128(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sander Loones (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Mercedes Bresso (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Julia Pitera, namens de PPE-Fractie, Georgi Pirinski, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Nedzhmi Ali, namens de ALDE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Petri Sarvamaa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov en Zigmantas Balčytis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva en Benedek Jávor.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 8.3.2016.


16. Naar een bloeiende data-economie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000021/2016) van Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Naar een bloeiende data-economie (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000040/2016) van Vicky Ford, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Mededeling van de Commissie getiteld "Naar een bloeiende data-economie" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek licht de vraag toe B8-0116/2016.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Vicky Ford licht de vraag toe B8-0351/2016.

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Michał Boni, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Roger Helmer, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin en Csaba Sógor, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, over "Naar een bloeiende data-economie" (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 10.3.2016.


17. Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (korte presentatie)

Verslag over gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement [2015/2230(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Angelika Mlinar presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 8.3.2016.


18. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel en Janusz Korwin-Mikke.


19. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Gianluca Buonanno, lid van het Europees Parlement, heeft een verzoek om verdediging van zijn parlementaire immuniteit ingediend in het kader van een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg Bolzano.

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 578.051/OJMA).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.45 uur gesloten.


22. Sluiting van de zitting

De zitting 2015 - 2016 van het Europees Parlement is gesloten.

Krachtens het bepaalde in het Verdrag zal het Parlement morgen, dinsdag 8 maart 2016, om 9.00 uur bijeenkomen.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Juridische mededeling - Privacybeleid