Index 
Proces-verbal
PDF 255kWORD 280k
Luni, 7 martie 2016 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 3.Componența Parlamentului
 4.Componența comisiilor și delegațiilor
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 7.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 8.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Depunere de documente
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte ***I (dezbatere)
 13.Sănătatea animalelor ***II (dezbatere)
 14.Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor ***I (dezbatere)
 15.Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (dezbatere)
 16.Către o economie de succes bazată pe date (dezbatere)
 17.Integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European (prezentare succintă)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Cerere de apărare a imunității parlamentare
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 22.Încheierea sesiunii anuale
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.05.


2. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 24 februarie 2016 și 25 februarie 2016 au fost aprobate.

°
° ° °

Julie Ward a fost prezentă la ședința din 24 februarie 2016, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.


3. Componența Parlamentului

Ulla Tørnæs a fost numită membră a guvernului danez.

Întrucât, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu calitatea de membru al Parlamentului European, acesta din urmă a constatat că locul este vacant cu efect de la 29 februarie 2016 și a informat în acest sens statul membru interesat.

°
° ° °

Autoritățile daneze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Morten Løkkegaard , în locul lui Ulla Tørnæs, ca deputat în Parlament, cu efect de la 3 martie 2016.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Morten Løkkegaard se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


4. Componența comisiilor și delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului ALDE următoarele cereri de numire:

EMPL: Morten Løkkegaard

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN): Morten Løkkegaard

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


5. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

Recomandarea Comisiei TRAN de a nu se opune proiectului de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei în ceea ce privește pregătirea, testarea și verificarea periodică a piloților pentru navigația bazată pe performanțe (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Dacă această recomandare nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputaţi în termen de 24 de ore, ea va fi considerată aprobată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot.

Recomandarea este disponibilă pe site-ul „Europarl” pe durata actualei perioade de sesiune.


6. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președinta a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, Președintele Parlamentului va semna, miercuri 9 martie 2016, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (Text codificat) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare și a mecanismului de prevenire a eludării prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a mecanismului de prevenire a eludării prevăzut în Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind instalațiile pe cablu și de abrogare a Directivei 2000/9/CE (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))


7. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000021/2016) adresată de Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, Comisiei: Către o economie de succes bazată pe date (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Ce este ratingul "social de triplu A"? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Criza prețurilor în sectorul european al cărnii de porc (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016) adresată de Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Epidemia cauzată de virusul Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016) adresată de Françoise Grossetête, Mairead McGuinness și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo și Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Julie Girling și Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz și Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout și Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth și John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Thalidomida (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016) adresată de Vicky Ford, în numele Comisiei IMCO, Comisiei: Comunicarea Comisiei intitulată „Către o economie de succes bazată pe date” (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune septembrie I și octombrie I și pozițiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune octombrie I, II, III și noiembrie 2015 sunt disponibile pe site-ul Europarl.


9. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis o copie certificată conform a următorului document:

- protocol de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi.


10. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

AFET, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 8-lea FED (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 9-lea FED (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 10-lea FED (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - 11-lea FED (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Agenții executive (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comisia Europeană (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al Uniunii - Parlamentul European (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al Uniunii - Curtea de Justiție (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al Uniunii - Curtea de Conturi (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al Uniunii - Comitetul Economic şi Social European (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

JURI, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Serviciul European de Acţiune Externă (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Descărcarea de gestiune 2014 - Organizația Internațională a Energiei de Fuziune (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună - Siguranța Navigației Aeriene (SESAR) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Descărcarea de gestiune 2014: Sisteme informatice integrate (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (PCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Consiliul consultativ european de inițiativă privind nanoelectronica (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (întreprinderea comună ECSEL) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL, ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2014 - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

CULT

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2014: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2014 - Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (AESM) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2014: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFET, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția GNSS European (GSA) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PECH

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția de Aprovizionare a Euratom (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

FEMM

- Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ECON

- Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL, ECON

- Descărcarea de gestiune 2014 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ECON

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2014: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2016/000 TA 2016 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG, JURI

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la situația refugiatelor și a solicitantelor de azil în UE (2015/2325(INI)) - FEMM - Raportoare: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Raport referitor la raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (2015/2128(INI)) - CONT - Raportor: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/1995 din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - LIBE - Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2015 (2015/2221(INI)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Raport referitor la integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European (2015/2230(INI)) - FEMM - Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - ENVI - Raportor: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului pe 2017, secțiunea III – Comisia (2016/2004(BUD)) - BUDG - Raportor: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi (text codificat) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - JURI - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru evitarea deturnării spre țările Uniunii Europene a anumitor medicamente esențiale (text codificat) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - JURI - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Raport referitoare la încheierea unui Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - AFCO - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind medicamentele de uz veterinar (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - ENVI - Raportoare: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - ECON - Raportor: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și abrogare a anumitor acte în domeniul sănătății animale („Legea privind sănătatea animală”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - AGRI - Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din martie 2016 (PE 578.051/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Cererea Grupului ECR de a înscrie ca prim punct pe ordinea de zi o dezbatere privind Raportul Kirkhope privind utilizarea datelor din registrele cu numele pasagerilor (UE-PNR).

Au intervenit: Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, pentru a motiva cererea, Alain Lamassoure, în favoarea cererii, și Enrique Guerrero Salom, împotriva cererii.

Prin AN (163 pentru, 207 împotrivă, 14 abțineri) Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului Verts/ALE de a înscrie ca al doilea punct pe ordinea de zi de după-amiază o declarație a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintelui Comisiei privind evenimentele recente care au consecințe asupra drepturilor omului, a statului de drept și a stabilității în Turcia.

Au intervenit: Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a motiva cererea, Marie-Christine Vergiat, în favoarea cererii, și Cristian Dan Preda, împotriva cererii.

Prin AN (136 pentru, 243 împotrivă, 6 abțineri) Parlamentul a respins cererea.

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură):

Cererea Grupului GUE/NGL de a înlocui un punct pe ordinea de zi, dezbaterea privind libertatea de exprimare în Kazahstan (punctul 90 din PDOJ), cu o dezbatere privind încălcarea obligațiilor în materie de drepturile omului în cazul expulzărilor forțate din „jungla” din Calais, încheiată cu depunerea de propuneri de resoluție.

Au intervenit: Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a motiva cererea, Molly Scott Cato, în favoarea cererii, și Diane James, împotriva cererii.

Prin AN (90 pentru, 276 împotrivă, 21 de abțineri) Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit James Nicholson.


12. Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella și-a prezentat raportul.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit: Albert Deß, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Esther Herranz García, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Marijana Petir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivana Maletić, și Jørn Dohrmann.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Petr Mach, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák și Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García și Tibor Szanyi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos și Ruža Tomašić.

Au intervenit: Phil Hogan și Marc Tarabella.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 8.3.2016.


13. Sănătatea animalelor ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și abrogare a anumitor acte în domeniul sănătății animale („Legea privind sănătatea animală”) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Albert Deß, în numele Grupului PPE, Michela Giuffrida, în numele Grupului S&D, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Esther Herranz García, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Albert Deß, Ricardo Serrão Santos și Paul Brannen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák și Pirkko Ruohonen-Lerner.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Jasenko Selimovic.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 8.3.2016.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


14. Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Lucy Anderson, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lucy Anderson, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jude Kirton-Darling, Jill Seymour, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli și Rosa D'Amato.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira și Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender și Pirkko Ruohonen-Lerner.

Au intervenit: Violeta Bulc și Knut Fleckenstein.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 8.3.2016.


15. Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei [2015/2128(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor și-a prezentat raportul.

A intervenit Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Sander Loones (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Mercedes Bresso (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Julia Pitera, în numele Grupului PPE, Georgi Pirinski, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Petri Sarvamaa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov și Zigmantas Balčytis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes și Ivana Maletić.

Au intervenit: Kristalina Georgieva și Benedek Jávor.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 8.3.2016.


16. Către o economie de succes bazată pe date (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000021/2016) adresată de Jerzy Buzek, în numele ITRE, Comisiei: Către o economie de succes bazată pe date (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000040/2016) adresată de Vicky Ford, în numele INTA, Comisiei: Comunicarea Comisiei intitulată "Către o economie de succes bazată pe date" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek a dezvoltat întrebarea B8-0116/2016.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Vicky Ford a dezvoltat întrebarea B8-0351/2016.

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Michał Boni, în numele Grupului PPE, Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Roger Helmer, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin și Csaba Sógor, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo și Notis Marias.

A intervenit Andrus Ansip.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Jerzy Buzek, în numele ITRE, referitoare la „Către o economie de succes bazată pe date” (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 10.3.2016.


17. Integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European (prezentare succintă)

Raport referitor la integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European [2015/2230(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Angelika Mlinar a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch și Seán Kelly.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.6 al PV din 8.3.2016.


18. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel și Janusz Korwin-Mikke.


19. Cerere de apărare a imunității parlamentare

Gianluca Buonanno, deputat în Parlamentul European, a prezentat o cerere de apărare a imunității sale parlamentare în cadrul unei proceduri penale desfășurate la Tribunalul din Bolzano.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 578.051/OJMA).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.45.


22. Încheierea sesiunii anuale

Sesiunea 2015 - 2016 a Parlamentului European s-a încheiat.

În conformitate cu dispozițiile din tratat, Parlamentul se reunește mâine, marți 8 martie 2016, la 9:00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Aviz juridic - Politica de confidențialitate