Zoznam 
Zápisnica
PDF 257kWORD 272k
Pondelok, 7. marca 2016 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 8.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Predloženie dokumentov
 11.Program práce
 12.Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach ***I (rozprava)
 13.Zdravie zvierat ***II (rozprava)
 14.Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (rozprava)
 15.Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (rozprava)
 16.Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (rozprava)
 17.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 22.Skončenie výročného zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 24. februára 2016 a 25. februára 2016 boli schválené.

°
° ° °

Julie Ward bola prítomná na rokovaní 24. februára 2016, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.


3. Zloženie Parlamentu

Ulla Tørnæs bola vymenovaná za členku dánskej vlády.

Vzhľadom na to, že v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, Parlament v súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 29. februára 2016 a informoval o tejto skutočnosti príslušný členský štát.

°
° ° °

Príslušné dánske úrady oznámili, že Morten Løkkegaard bol s účinnosťou od 3. marca 2016 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Ullu Tørnæsovú.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Morten Løkkegaard zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


4. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny ALDE tieto žiadosti o menovanie:

výbor EMPL: Morten Løkkegaard

Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) : Morten Løkkegaard

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


5. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

Odporúčaniu výboru TRAN nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvik, skúšanie a pravidelné preverovanie pilotov v oblasti výkonnostnej navigácie (D042244/03 - 2016/2545(RPS)) (B8-0287/2016)

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nevznesie v lehote 24 hodín proti tomuto odporúčaniu námietku, považuje sa za schválené. V opačnom prípade sa o ňom bude hlasovať.

Odporúčanie je k dispozícii na stránke Europarl.


6. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predsedníčka oznámila, že predseda Parlamentu spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 9. marca 2016 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva mechanizmus proti obchádzaniu stanovený v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))


7. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000021/2016) , ktorú položil Jerzy Buzek, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016);

—   (O-000034/2016) , ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Čo je to sociálny rating AAA? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016);

—   (O-000020/2016) , ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Cenová kríza v európskom sektore bravčového mäsa (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016);

—   (O-000030/2016) , ktorú položil Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Prepuknutie vírusu Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016);

—   (O-000035/2016) , ktorú položil Françoise Grossetête, Mairead McGuinness a Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo a Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Julie Girling a Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz a Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout a Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth a John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Talidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016);

—   (O-000040/2016) , ktorú položil Vicky Ford, v mene výboru IMCO, pre Komisiu: Oznámenie Komisie: Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).


8. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej septembrovej a prvej októbrovej schôdzi a na základe pozícií prijatých Parlamentom na prvej, druhej a tretej októbrovej schôdzi a na novembrovej schôdzi je k dispozícii na internetových stránkach Europarl.


9. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overenú kópiu tohto dokumentu:

- Protokol k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.


10. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide omedzivládne dohody a nezáväzné nástroje voblasti energetiky medzi členskými štátmi atretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – 8. ERF (05219/2016 - C8-0036/2016 - 2015/2203(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – 9. ERF (05220/2016 - C8-0037/2016 - 2015/2203(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – 10. ERF (05223/2016 - C8-0038/2016 - 2015/2203(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – 11. ERF (05224/2016 - C8-0039/2016 - 2015/2203(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Výkonné agentúry (05585/2016 - C8-0040/2016 - 2015/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia (05583/2016 [01] - C8-0042/2016 - 2015/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (05583/2016 [02] - C8-0043/2016 - 2015/2155(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (05583/2016 [03] - C8-0044/2016 - 2015/2156(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (05583/2016 [04] - C8-0045/2016 - 2015/2157(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (05583/2016 [05] - C8-0046/2016 - 2015/2158(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ - Európsky hospodársky a sociálny výbor (05583/2016 [06] - C8-0047/2016 - 2015/2159(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (05583/2016 [07] - C8-0048/2016 - 2015/2160(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky ombudsman (05583/2016 [08] - C8-0049/2016 - 2015/2161(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (05583/2016 [09] - C8-0050/2016 - 2015/2162(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (05583/2016 [10] - C8-0051/2016 - 2015/2163(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Absolutórium za rok 2014: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (05587/2016 [01] - C8-0052/2016 - 2015/2196(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Spoločný podnik – Bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR) (05587/2016 [02] - C8-0053/2016 - 2015/2197(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2014: Spoločný podnik – aeronautika a životné prostredie (Čisté nebo) (05587/2016 [03] - C8-0054/2016 - 2015/2198(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2014: Vstavané počítačové systémy (ARTEMIS) (05587/2016 [04] - C8-0055/2016 - 2015/2199(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IMI) (05587/2016 [05] - C8-0056/2016 - 2015/2200(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (05587/2016 [06] - C8-0057/2016 - 2015/2201(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Poradná rada európskej iniciatívy pre nanoelektroniku (ENIAC) (05587/2016 [07] - C8-0058/2016 - 2015/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (05587/2016 [08] - C8-0059/2016 - 2015/2204(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (05584/2016 [01] - C8-0062/2016 - 2015/2164(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (05584/2016 [02] - C8-0063/2016 - 2015/2165(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (05584/2016 [03] - C8-0064/2016 - 2015/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (05584/2016 [04] - C8-0065/2016 - 2015/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Absolutórium za rok 2014: Európska environmentálna agentúra (EEA) (05584/2016 [05] - C8-0066/2016 - 2015/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (05584/2016 [06] - C8-0067/2016 - 2015/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (05584/2016 [07] - C8-0068/2016 - 2015/2170(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre lieky (EMA) (05584/2016 [08] - C8-0069/2016 - 2015/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (05584/2016 [09] - C8-0070/2016 - 2015/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (05584/2016 [10] - C8-0071/2016 - 2015/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2014: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (05584/2016 [11] - C8-0072/2016 - 2015/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (05584/2016 [12] - C8-0073/2016 - 2015/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (05584/2016 [13] - C8-0074/2016 - 2015/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (05584/2016 [14] - C8-0075/2016 - 2015/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (05584/2016 [15] - C8-0076/2016 - 2015/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA) (05584/2016 [16] - C8-0077/2016 - 2015/2179(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL) (05584/2016 [17] - C8-0078/2016 - 2015/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (05584/2016 [18] - C8-0079/2016 - 2015/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre európsky GNSS (GNSS) (05584/2016 [19] - C8-0080/2016 - 2015/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (05584/2016 [20] - C8-0081/2016 - 2015/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Absolutórium za rok 2014: Európska chemická agentúra (ECHA) (05584/2016 [21] - C8-0082/2016 - 2015/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (05584/2016 [22] - C8-0083/2016 - 2015/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (EUROPOL) (05584/2016 [23] - C8-0084/2016 - 2015/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2014: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (05584/2016 [24] - C8-0085/2016 - 2015/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (05584/2016 [25] - C8-0086/2016 - 2015/2188(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (05584/2016 [26] - C8-0087/2016 - 2015/2189(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (05584/2016 [27] - C8-0088/2016 - 2015/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (05584/2016 [28] - C8-0089/2016 - 2015/2191(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (05584/2016 [29] - C8-0090/2016 - 2015/2192(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (05584/2016 [30] - C8-0091/2016 - 2015/2193(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2014: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (05584/2016 [31] - C8-0092/2016 - 2015/2194(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (05584/2016 [32] - C8-0093/2016 - 2015/2195(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2016/000 TA 2016 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/376/ES oprijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie aoceľ aoviacročných technických pokynoch pre tento program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, JURI

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- Správa o situácii utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ (2015/2325(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

- Správa o výročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2014 (2015/2128(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1683/1995 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (COM(2015)0303 - C8-0164/2015 - 2015/0134(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

- Správa o bankovej únii – výročnej správe za rok 2015 (2015/2221(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

- Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (2015/2230(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2017, oddiel III – Komisia (2016/2004(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jens Geier (A8-0036/2016)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (Kodifikácia) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie (kodifikované znenie) (COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

- Správa o uzatvorení medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva (COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

- * Správa o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)) - výbor ECON - Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych liekoch (COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)) - výbor ECON - Spravodajca: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

2.2) odporúčanie do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)


11. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí marca 2016 (PE 578.051/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupiny ECR, aby bola ako prvý bod do programu zaradená rozprava o správe Kirkhopeho o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ PNR).

Vystúpili títo poslanci: Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, s odôvodnením žiadosti, Alain Lamassoure, v prospech žiadosti, a Enrique Guerrero Salom, proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol hlasovaním podľa mien (163 za, 207 proti, 14 sa zdržalo hlasovania).

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby bolo ako druhý bod dopoludňajšieho programu schôdze zaradené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie, vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o nedávnych udalostiach, ktoré majú vplyv na ľudské práva, právny štát a stabilitu v Turecku.

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, s odôvodnením žiadosti, Marie-Christine Vergiat, v prospech žiadosti, a Cristian Dan Preda, proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol hlasovaním podľa mien (136 za, 243 proti, 6 sa zdržalo hlasovania).

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku):

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby bola do programu namiesto rozpravy o slobode prejavu v Kazachstane (bod 90 PDOJ) zaradená rozprava o porušovaní povinností týkajúcich sa ľudských práv pri násilnom vysťahovaní z tzv. džungle v Calais. Na záver diskusie by boli predložené návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, s odôvodnením žiadosti, Molly Scott Cato, v prospech žiadosti, a Diane James, proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol hlasovaním podľa mien (90 za, 276 proti, 21 sa zdržalo hlasovania).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil James Nicholson.


12. Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Marc Tarabella uviedol správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Esther Herranz García, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Jahr, Maria Noichl, Zbigniew Kuźmiuk, John Stuart Agnew, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Marijana Petir, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivana Maletić, a Jørn Dohrmann.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Petr Mach, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák a Hilde Vautmans, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García a Tibor Szanyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Michela Giuffrida, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Franc Bogovič, Ricardo Serrão Santos a Ruža Tomašić.

Vystúpili: Phil Hogan a Marc Tarabella.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 8.3.2016.


13. Zdravie zvierat ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

Jasenko Selimovic uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß v mene skupiny PPE, Michela Giuffrida v mene skupiny S&D, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Esther Herranz García, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Nicola Caputo, James Nicholson, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Marijana Petir, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Clara Eugenia Aguilera García, Anna Maria Corazza Bildt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Albert Deß, Ricardo Serrão Santos a Paul Brannen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Stanislav Polčák a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Jasenko Selimovic.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 8.3.2016.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


14. Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Lucy Anderson v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lucy Anderson, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jude Kirton-Darling, Jill Seymour v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli a Rosa D'Amato.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Vystúpili: Violeta Bulc a Knut Fleckenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 8.3.2016.


15. Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (rozprava)

Správa k výročnej správe za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom [2015/2128(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

Benedek Jávor uviedol správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sander Loones (spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Mercedes Bresso (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Julia Pitera v mene skupiny PPE, Georgi Pirinski v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Petri Sarvamaa, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Inés Ayala Sender, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Andrey Novakov a Zigmantas Balčytis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes a Ivana Maletić.

Vystúpili títo poslanci: Kristalina Georgieva a Benedek Jávor.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 8.3.2016.


16. Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000021/2016) , ktorú položil Jerzy Buzek, v mene výboru výbor ITRE, pre Komisiu: Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000040/2016) , ktorú položila Vicky Ford, v mene výboru výbor INTA, pre Komisiu: Oznámenie Komisie: Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Jerzy Buzek rozvinul otázku B8-0116/2016.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vicky Ford rozvinula otázku B8-0351/2016.

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Michał Boni v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Roger Helmer v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Marc Tarabella, Jean-Luc Schaffhauser, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Miapetra Kumpula-Natri, Paul Rübig, Marju Lauristin a Csaba Sógor, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julia Reda, Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jerzy Buzek, v mene výboru výbor ITRE, o ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (2015/2612(RSP)) (B8-0308/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 10.3.2016.


17. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (stručná prezentácia)

Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu [2015/2230(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

Angelika Mlinar uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Monika Vana, Romana Tomc, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Marijana Petir, Beatrix von Storch a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 8.3.2016.


18. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Andrea Bocskor, Soledad Cabezón Ruiz, Marcus Pretzell, Marian Harkin, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tim Aker, Dominique Bilde, Gabriel Mato, Tonino Picula, Danuta Jazłowiecka, Maria Grapini, Seán Kelly, Julie Ward, Mihai Ţurcanu, Beatrix von Storch, Miguel Viegas, Romana Tomc, Paul Brannen, Notis Marias, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Barbara Kappel, Sofia Sakorafa, Sophie Montel a Janusz Korwin-Mikke.


19. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity

Gianluca Buonanno, poslanec Parlamentu, predložil žiadosť o ochranu svojej parlamentnej imunity v rámci trestného konania pred súdom prvého stupňa v Bolzane.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 578.051/OJMA).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.45 h.


22. Skončenie výročného zasadania

Zasadanie Európského parlamentu 2015 – 2016 je ukončené.

V súlade so zmluvou sa Parlament zíde v utorok 8. marca 2016. o 9:00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Muselier, Mussolini, Omarjee, Toom, Vallina

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia