Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0346(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0313/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0313/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2016 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0070

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

6.4. Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών του καταναλωτή ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών του καταναλωτή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0070)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0070)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου