Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 8 март 2016 г. - Страсбург

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Здравеопазване на животните ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0067)


6.2. Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0068)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0068)


6.3. Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (докладчик) предложи отлагане на гласуването по проекта на законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността с цел да се пристъпи директно към междуинституционални преговори въз основа на приетия мандат.

С поименно гласуване (506 „за“ , 144 „против“ , 56 „въздържал се“ ), Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


6.4. Хармонизирани индекси на потребителските цени ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0070)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0070)


6.5. Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите [2015/2128(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0071)


6.6. Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент (гласуване)

Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент [2015/2230(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от повече от 40 членове на ЕП)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0072)


6.7. Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС (гласуване)

Доклад относно положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС [2015/2325(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата PPE)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0073)

Правна информация - Политика за поверителност