Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg

6. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Dyresundhed ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførbare sygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0067)


6.2. Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0068)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0068)


6.3. Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslag til lovgivningsmæssig beslutning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 2, med henblik på at gå direkte til de interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af det vedtagne mandat.

Parlamentet godkendte anmodningen ved afstemning ved navneopråb (506 for, 144 imod, 56 hverken for eller imod). Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


6.4. Harmoniserede forbrugerprisindekser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0070)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0070)


6.5. Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (afstemning)

Betænkning om årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig [2015/2128(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0071)


6.6. Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (afstemning)

Betænkning om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde [2015/2230(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af mere end 40 medlemmer)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0072)


6.7. Situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU (afstemning)

Betænkning om situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU [2015/2325(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af PPE)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0073)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik