Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 8. marts - Strasbūra

6. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Dzīvnieku veselība ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā („Dzīvnieku veselības tiesību aktsˮ) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016).

(Lai noraidītu Padomes nostāju, vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0067).


6.2. Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Marc Tarabella (A8-0006/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0068).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0068).


6.3. Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0069).

Knut Fleckenstein (referents) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu, lai, pamatojoties uz pieņemto mandātu, uzreiz pārietu pie iestāžu sarunām.

Balsojot pēc saraksta (506 par, 144 pret, 56 atturoties), Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


6.4. Saskaņotie patēriņa cenu indeksi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un Regulas (EK) Nr. 2494/95 atcelšanu [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0070).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0070).


6.5. 2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (balsošana)

Ziņojums par 2014. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu [2015/2128(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0026/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0071).


6.6. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā (balsošana)

Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā [2015/2230(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Angelika Mlinar (A8-0034/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesnieguši vairāk nekā 40 deputāti)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0072).


6.7. Sieviešu dzimuma bēgļu un patvēruma meklētāju stāvoklis Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par situāciju saistībā ar sievietēm bēglēm un patvēruma meklētājām ES [2015/2325(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Mary Honeyball (A8-0024/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi PPE grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0073).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika