Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 8 marca 2016 r. - Strasburg

6. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Zdrowie zwierząt ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana, żeby odrzucić stanowisko Rady)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0067)


6.2. Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0068)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0068)


6.3. Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (sprawozdawca) wniósł o odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu, w celu bezpośredniego przejścia do negocjacji międzyinstytucjonalnych w oparciu o przyjęty mandat.

W głosowaniu imiennym (506 za, 144 przeciw, 56 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


6.4. Harmonizacja wskaźników cen konsumpcyjnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0070)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0070)


6.5. Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczania nadużyć finansowych [2015/2128(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0071)


6.6. Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego [2015/2230(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez ponad 40 posłów)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0072)


6.7. Sytuacja uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE [2015/2325(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę PPE)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0073)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności