Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 8. marca 2016 - Štrasburg

6. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Zdravie zvierat ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0067)


6.2. Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0068)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0068)


6.3. Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (spravodajca) navrhol odložiť hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku s cieľom pristúpiť k medziinštitucionálnym rokovaniam priamo na základe prijatého mandátu.

Parlament návrh schválil HPM (506 za, 144 proti, 56 sa zdržali). Vec se tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


6.4. Harmonizované indexy spotrebiteľských cien ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a o zrušení nariadenia (ES) č. 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0070)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0070)


6.5. Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (hlasovanie)

Správa k výročnej správe za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom [2015/2128(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0071)


6.6. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu [2015/2230(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený viac ako 40 poslancami)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0072)


6.7. Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ (hlasovanie)

Správa o situácii utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ [2015/2325(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA ((predložený skupinou PPE)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0073)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia