Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Djurhälsa ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter avseende djurhälsa (”djurhälsolag”) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för avvisning av rådets ståndpunkt)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0067)


6.2. Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0068)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0068)


6.3. Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen, för att gå direkt till interinstitutionella förhandlingar på grundval av det antagna mandatet.

Genom ONU (506 röster för, 144 röster emot, 56 nedlagda röster) godkände parlamentet förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


6.4. Harmoniserade index för konsumentpriser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av förordning (EG) nr 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0070)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0070)


6.5. Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)

Betänkande om årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2015/2128(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0071)


6.6. Jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete (omröstning)

Betänkande om jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete [2015/2230(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från fler än 40 ledamöter)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0072)


6.7. Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (omröstning)

Betänkande om situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU [2015/2325(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från PPE-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0073)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy