Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 8 март 2016 г. - Страсбург

10. Положението в Сирия (разискване)
CRE

Изявление на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Мария Габриел, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Richard Howitt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu, и Arne Lietz, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira и Klaus Buchner.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност