Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

11. Ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης (2016/2503(RSP))

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, António Marinho e Pinto επί της διεξαγωγής των συζητήσεων, Roberta Metsola, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Claude Moraes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Elmar Brok, στην οποία αυτός απαντά, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Κώστας Χρυσόγονος, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Σοφία Σακοράφα, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Νεοκλής Συλικιώτης, Gianluca Buonanno, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Péter Niedermüller και Νικόλαος Χουντής.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Μιλτιάδης Κύρκος, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Γεώργιος Επιτήδειος, Barbara Matera και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου