Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 8. märts 2016 - Strasbourg

11. Teatis Euroopa rände tegevuskava elluviimise kohta (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Teatis Euroopa rände tegevuskava elluviimise kohta (2016/2503(RSP))

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), António Marinho e Pinto arutelude läbiviimise teemal, Roberta Metsola, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Claude Moraes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Elmar Brokile, kes sellele ka vastas, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller ja Nikolaos Chountis.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt ja Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika