Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 8 maart 2016 - Straatsburg

11. Mededeling over de tenuitvoerlegging van de Europese migratieagenda (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Mededeling over de tenuitvoerlegging van de Europese migratieagenda (2016/2503(RSP))

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hilde Vautmans, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, António Marinho e Pinto, over het verloop van de debatten, Roberta Metsola, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Claude Moraes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Elmar Brok, die deze beantwoordt, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller en Nikolaos Chountis.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt en Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid