Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 8 marca 2016 r. - Strasburg

11. Komunikat w sprawie wdrożenia Europejskiego programu w zakresie migracji (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Komunikat w sprawie wdrożenia Europejskiego programu w zakresie migracji (2016/2503(RSP))

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis, niezrzeszony, António Marinho e Pinto w sprawie trybu przeprowadzania debat, Roberta Metsola, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Claude Moraes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Elmara Broka, na które ten odpowiedział, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller i Nikolaos Chountis.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt i Andrej Plenković.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności