Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg

11. Meddelande om genomförande av den europeiska migrationsagendan (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Meddelande om genomförande av den europeiska migrationsagendan (2016/2503(RSP))

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Frans Timmermans (förste vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, António Marinho e Pinto, om debattens förlopp, Roberta Metsola, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Claude Moraes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, ställde en fråga ("blått kort") till Elmar Brok, som besvarade denna, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller och Nikolaos Chountis.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy