Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2005(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0039/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0039/2016

Συζήτηση :

PV 08/03/2016 - 13
CRE 08/03/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2016 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0081

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

13. Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Η Danuta Maria Hübner παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Corbett, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sophie Montel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner και João Ferreira.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Fabio Massimo Castaldo, Ελευθέριος Συναδινός, Ramón Jáuregui Atondo, Νότης Μαριάς και Paloma López Bermejo.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert και Danuta Maria Hübner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου