Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 8 март 2016 г. - Страсбург

14. Командироване на работници и служители (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Командироване на работници и служители (2016/2605(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: David Casa, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Schulze, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Tim Aker, David Casa, относно провеждането на разискването, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Tim Aker, от името на групата EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner и Brando Benifei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner и Csaba Sógor.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.

Изказа се Jérôme Lavrilleux.

Правна информация - Политика за поверителност