Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

14. Απόσπαση εργαζομένων (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Απόσπαση εργαζομένων (2016/2605(RSP))

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Schulze, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tim Aker, David Casa, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner και Brando Benifei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Νότης Μαριάς, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνει ο Jérôme Lavrilleux.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου