Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 8. marca 2016 - Štrasburg

14. Vysielanie pracovníkov (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Vysielanie pracovníkov (2016/2605(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Schulze, Anthea McIntyre, v mene skupiny ECR, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, David Casa, k priebehu rozpravy, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Thomas Händel v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpil Jérôme Lavrilleux.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia