Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/3024(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000034/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000034/2016 (B8-0117/2016)

Συζήτηση :

PV 08/03/2016 - 15
CRE 08/03/2016 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

15. Τι είναι το κοινωνικό «τριπλό Α»; (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000034/2016) που κατέθεσε Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Τι είναι η κοινωνική βαθμολόγηση τριπλού Α; (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

Ο Thomas Händel αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Elisabeth Morin-Chartier, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Agnes Jongerius, Csaba Sógor, Georgi Pirinski, Claude Rolin, Elena Gentile, Anne Sander, Guillaume Balas, Romana Tomc, Flavio Zanonato, Jérôme Lavrilleux, Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Siôn Simon και Tom Vandenkendelaere.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου