Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2004(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0036/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0036/2016

Συζήτηση :

PV 08/03/2016 - 17
CRE 08/03/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2016 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0080

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

17. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία του προϋπολογισμού 2017 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [2016/2004(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jens Geier (A8-0036/2016)

Ο Jens Geier παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabelle Thomas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Manuel Fernandes, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jonathan Arnott, Marian-Jean Marinescu, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Jean-Paul Denanot, Paul Rübig, Daniele Viotti, Andrey Novakov και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Jens Geier.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου