Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 260kWORD 183k
Tiistai 8. maaliskuuta 2016 - Strasbourg
1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Naisten sosioekonominen tilanne Euroopassa (keskustelu)
 5.Naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne EU:ssa (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Eläinterveys ***II (äänestys)
  6.2.Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin ***I (äänestys)
  6.3.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (äänestys)
  6.4.Yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit ***I (äänestys)
  6.5.Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (äänestys)
  6.6.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä (äänestys)
  6.7.Naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne EU:ssa (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Syyrian tilanne (keskustelu)
 11.Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanoa koskeva tiedonanto (keskustelu)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 13.Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä (keskustelu)
 14.Työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (keskustelu)
 15.Mikä on sosiaalialan AAA-luokitus? (keskustelu)
 16.Rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevat menettelytakeet rikosoikeudellisissa menettelyissä ***I (keskustelu)
 17.Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

1. Vuosittaisen istuntokauden avaaminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 229 artiklan ensimmäisen kohdan ja työjärjestyksen 146 artiklan mukaisesti avattiin Euroopan parlamentin istuntokausi 2016-2017.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Sananvapaus Kazakstanissa (2016/2607(RSP))

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta sananvapaudesta Kazakstanissa (B8-0337/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta sananvapaudesta Kazakstanissa (B8-0343/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta sananvapaudesta Kazakstanissa (B8-0344/2016)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia ja Ramón Luis Valcárcel Siso, PPE-ryhmän puolesta sananvapaudesta Kazakstanissa (B8-0345/2016)

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Manfred Weber, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta sananvapaudesta Kazakstanissa (B8-0349/2016)

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta sananvapaudesta Kazakstanissa (B8-0373/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Andrejs Mamikins, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta sananvapaudesta Kazakstanissa (B8-0375/2016).

II.   Egypti, erityisesti Giulio Regenin tapaus (2016/2608(RSP))

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti Giulio Regenin tapauksesta (B8-0338/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti Giulio Regenin tapauksesta (B8-0346/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti Giulio Regenin tapauksesta (B8-0347/2016)

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti Giulio Regenin tapauksesta (B8-0348/2016)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti Giulio Regenin tapauksesta (B8-0371/2016)

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti Giulio Regenin tapauksesta (B8-0376/2016)

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti Giulio Regenin tapauksesta (B8-0377/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Egyptistä, erityisesti Giulio Regenin tapauksesta (B8-0378/2016).

III.   Kongon demokraattinen tasavalta (2016/2609(RSP))

—   Jordi Sebastia, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valerio, Igor Soltes ja Bronis Ropé Verts/ALE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta (B8-0342/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta (B8-0350/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta (B8-0372/2016)

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta (B8-0374/2016)

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta (B8-0379/2016)

—   Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Kostadinka Kuneva ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta (B8-0380/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta (B8-0381/2016).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


4. Naisten sosioekonominen tilanne Euroopassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Naisten sosioekonominen tilanne Euroopassa (2016/2606(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Constance Le Grip PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jérôme Lavrilleux, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Clare Moody, Filiz Hyusmenova, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Barbara Matera, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Soraya Post, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Anna Hedh ja Hilde Vautmans, Tania González Peñas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Michaela Šojdrová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, ja Pina Picierno, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Gesine Meissner, Nicola Caputo ja Jaromír Štětina.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne EU:ssa (keskustelu)

Mietintö naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta EU:ssa [2015/2325(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

Mary Honeyball esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Barbara Matera PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janice Atkinson, ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Doru-Claudian Frunzulică joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Beatrix von Storch, vastasi, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kristina Winberg, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Janice Atkinson, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janice Atkinson, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Constance Le Grip, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Noichl, Julie Girling, Cecilia Wikström, Stefan Eck, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Jordi Sebastià, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Ruža Tomašić, Adam Szejnfeld ja Tomáš Zdechovský.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Mary Honeyball.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.3.2016, kohta 6.7.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Puhemies kunnioitti hondurasilaisen ihmisoikeus- ja ympäristöaktivistin Berta Cáceresin muistoa. Cáceres murhattiin Hondurasissa. Puhemies tuomitsi tämän murhan parlamentin nimissä ja vaati Hondurasin hallitusta tuomaan syylliset oikeuden eteen.

(Istunto keskeytettiin klo 11.40)

(Klo 11.4012.45 YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun Filippo Grandin puhe ja poliittisten ryhmien puheenvuorot)

(Istuntoa jatkettiin klo 12.45)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Eläinterveys ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(neuvoston kannan hylkääminen edellyttää määräenemmistöä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0067)


6.2. Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0068)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0068)


6.3. Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jotta voitaisiin käynnistää suoraan toimielinten väliset neuvottelut hyväksytyn valtuutuksen perusteella.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen NHÄ:ssä (506 puolesta, 144 vastaan, 56 tyhjää). Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


6.4. Yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0070)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0070)


6.5. Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta [2015/2128(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0071)


6.6. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä (äänestys)

Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin työssä [2015/2230(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (yli 40 jäsenen jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0072)


6.7. Naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne EU:ssa (äänestys)

Mietintö naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta EU:ssa [2015/2325(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-ryhmä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0073)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn Jasenko Selimovic - A8-0041/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Hannu Takkula ja Seán Kelly

Mietintö Marc Tarabella - A8-0006/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Daniel Hannan, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Hannu Takkula ja Seán Kelly

Mietintö Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Catherine Stihler, Neena Gill, Daniel Hannan, Jude Kirton-Darling, Amjad Bashir, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly ja Nicola Caputo

Mietintö Benedek Jávor - A8-0026/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Jiří Pospíšil ja Andrejs Mamikins

Mietintö Angelika Mlinar - A8-0034/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins, Anna Záborská ja Marek Jurek

Mietintö Mary Honeyball - A8-0024/2016
Eleonora Forenza, Krisztina Morvai, Neena Gill, Tania González Peñas, Andrejs Mamikins, Anna Záborská ja Marina Albiol Guzmán.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.15 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Syyrian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Mariya Gabriel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Richard Howitt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Gianluca Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu, ja Arne Lietz, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Gianluca Buonanno.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira ja Klaus Buchner.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanoa koskeva tiedonanto (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanoa koskeva tiedonanto (2016/2503(RSP))

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, António Marinho e Pinto, keskustelun johtamisesta, Roberta Metsola, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Claude Moraes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Elmar Brok vastasi, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller ja Nikolaos Chountis.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt ja Andrej Plenković.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera ja Juan Fernando López Aguilar.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies esitti seuraavan tiedonannon:

TRAN-valiokunnan suositus olla vastustamatta täytäntöönpanotoimenpidettä ilmoitettiin maanantaina 7. maaliskuuta 2016 pidetyssä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 7.3.2016, kohta 5).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi ja päätös julkaistaan huomenna keskiviikkona 9. maaliskuuta 2016 pidettävän istunnon Hyväksytyissä teksteissä.


13. Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä (keskustelu)

Mietintö parempaa lainsäädäntöä koskevan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Richard Corbett S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Sophie Montel ENF-ryhmän puolesta, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev ja Ruža Tomašić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner ja João Ferreira.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias ja Paloma López Bermejo.

Puheenvuorot: Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert ja Danuta Maria Hübner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.3.2016, kohta 11.7.


14. Työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (keskustelu)

Komission julkilausuma: Työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (2016/2605(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: David Casa PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Schulze, Anthea McIntyre, ECR-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Tim Aker, David Casa keskustelun johtamisesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner ja Brando Benifei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Csaba Sógor.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Jérôme Lavrilleux käytti puheenvuoron.


15. Mikä on sosiaalialan AAA-luokitus? (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000034/2016) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Mikä on sosiaalialan AAA-luokitus? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

Thomas Händel esitteli kysymyksen.

Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

David Casa PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Martin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Elisabeth Morin-Chartier, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Agnes Jongerius, Csaba Sógor, Georgi Pirinski, Claude Rolin, Elena Gentile, Anne Sander, Guillaume Balas, Romana Tomc, Flavio Zanonato, Jérôme Lavrilleux, Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Siôn Simon ja Tom Vandenkendelaere.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot ja Stanislav Polčák.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME


16. Rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevat menettelytakeet rikosoikeudellisissa menettelyissä ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

Caterina Chinnici esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pál Csáky PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Roberta Metsola, Andrejs Mamikins, Anna Záborská ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Caterina Chinnici.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.3.2016, kohta 11.5.


17. Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III (keskustelu)

Mietintö vuoden 2017 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2016/2004(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0036/2016)

Jens Geier esitteli mietinnön.

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta, Isabelle Thomas S&D-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, José Manuel Fernandes, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jonathan Arnott, Marian-Jean Marinescu, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Jean-Paul Denanot, Paul Rübig, Daniele Viotti, Andrey Novakov ja Victor Negrescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja Jens Geier.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.3.2016, kohta 11.6.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 578.051/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.25.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö