Index 
Jegyzőkönyv
PDF 267kWORD 197k
2016. március 8., Kedd - Strasbourg
1.Az ülésszak megnyitása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.A nők társadalmi-gazdasági helyzete Európában (vita)
 5.A menekült és menedékkérő nők helyzete az EU-ban (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.Állategészségügy ***II (szavazás)
  
6.2.A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program ***I (szavazás)
  
6.3.A kikötői szolgáltatások piacra jutása és a kikötők pénzügyi átláthatósága ***I (szavazás)
  
6.4.Harmonizált fogyasztói árindexek ***I (szavazás)
  
6.5.2014. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (szavazás)
  
6.6.A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában (szavazás)
  
6.7.A menekült és menedékkérő nők helyzete az EU-ban (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A szíriai helyzet (vita)
 11.Közlemény az európai migrációs stratégia végrehajtásáról (vita)
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 13.A szabályozás javításáról szóló intézményközi megállapodás (vita)
 14.A munkavállalók kiküldetése (vita)
 15.Mi az a „szociális AAA minősítés”? (vita)
 16.A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok ***I (vita)
 17.Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

1. Az ülésszak megnyitása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 229. cikke első albekezdésének és az eljárási szabályzat 146. cikkének értelmében az Európai Parlament 2016-2017-es ülésszakát megnyitják.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban (2016/2607(RSP))

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban (B8-0337/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében, A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban (B8-0343/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében, A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban (B8-0344/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban (B8-0345/2016);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Manfred Weber, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban (B8-0349/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban (B8-0373/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Andrejs Mamikins, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében, A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban (B8-0375/2016).

II.   Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete (2016/2608(RSP))

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete (B8-0338/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében, Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete (B8-0346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete (B8-0347/2016);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana és Matteo Salvini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete (B8-0348/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete (B8-0371/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete (B8-0376/2016);

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete (B8-0377/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében, Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete (B8-0378/2016).

III.   Kongói Demokratikus Köztársaság (2016/2609(RSP))

—   Jordi Sebastia, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valerio, Igor Soltes és Bronis Ropé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kongói Demokratikus Köztársaság (B8-0342/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Kongói Demokratikus Köztársaság (B8-0350/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, Kongói Demokratikus Köztársaság (B8-0372/2016);

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Kongói Demokratikus Köztársaság (B8-0374/2016);

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kongói Demokratikus Köztársaság (B8-0379/2016);

—   Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Kostadinka Kuneva és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kongói Demokratikus Köztársaság (B8-0380/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében, Kongói Demokratikus Köztársaság (B8-0381/2016).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


4. A nők társadalmi-gazdasági helyzete Európában (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A nők társadalmi-gazdasági helyzete Európában (2016/2606(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Constance Le Grip, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jérôme Lavrilleux, Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Clare Moody, Filiz Hyusmenova, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Barbara Matera, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Soraya Post, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Anna Hedh és Hilde Vautmans, Tania González Peñas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Michaela Šojdrová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, és Pina Picierno, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Gesine Meissner, Nicola Caputo és Jaromír Štětina.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


5. A menekült és menedékkérő nők helyzete az EU-ban (vita)

Jelentés a menekült és menedékkérő nők helyzetéről az EU-ban [2015/2325(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

Mary Honeyball előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Barbara Matera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janice Atkinson, és Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Doru-Claudian Frunzulică, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Beatrix von Storch, aki válaszol arra, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kristina Winberg, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Janice Atkinson, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janice Atkinson, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Constance Le Grip, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Noichl, Julie Girling, Cecilia Wikström, Stefan Eck, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Jordi Sebastià, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Ruža Tomašić, Adam Szejnfeld és Tomáš Zdechovský.

Felszólal: Věra Jourová és Mary Honeyball.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.8-i jegyzőkönyv, 6.7. pont .

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Az elnök megemlékezik a Hondurasban meggyilkolt Berta Cáceres emberi jogi aktivistáról és ökológusról. A Parlament nevében elítéli a gyilkosságot és felszólítja a hondurasi kormányt, hogy állítsa bíróság elé a felelősöket.

(Az ülést 11.40-kor felfüggesztik.)

(11.40 és 12.45 között Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa mond beszédet, amit a képviselőcsoportok felszólalásai követnek.)

(Az ülés 12.45-kor folytatódik.)

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. Állategészségügy ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a ragályos állatbetegségekről, valamint egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet („állategészségügyi rendelet”) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(A Tanács álláspontjának elvetéséhez minősített többség szükséges)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0067)


6.2. A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program ***I (szavazás)

Jelentés az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0068)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0068)


6.3. A kikötői szolgáltatások piacra jutása és a kikötők pénzügyi átláthatósága ***I (szavazás)

Jelentés a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (előadó) az eljárási szabályzat 61. cikke (2) bekezdésével összhangban javasolja a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazás elnapolását, hogy az elfogadott felhatalmazás alapján közvetlenül megkezdődhessenek az intézményközi tárgyalások.

A Parlament név szerinti szavazással (506 mellette, 144 ellene, 56 tartózkodás) elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


6.4. Harmonizált fogyasztói árindexek ***I (szavazás)

Jelentés a harmonizált fogyasztói árindexekről és a 2494/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0070)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0070)


6.5. 2014. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (szavazás)

Jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 2014. évi éves jelentésről – Csalás elleni küzdelem [2015/2128(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0071)


6.6. A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában (szavazás)

Jelentés a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítéséről az Európai Parlament munkájában [2015/2230(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (több mint 40 képviselő által benyújtva)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0072)


6.7. A menekült és menedékkérő nők helyzete az EU-ban (szavazás)

Jelentés a menekült és menedékkérő nők helyzetéről az EU-ban [2015/2325(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (a PPE képviselőcsoport által benyújtva)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0073)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Jasenko Selimovic – Ajánlás második olvasatra – A8-0041/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Hannu Takkula és Seán Kelly

Marc Tarabella-jelentés – A8-0006/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Daniel Hannan, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Hannu Takkula és Seán Kelly

Knut Fleckenstein-jelentés – A8-0023/2016
Catherine Stihler, Neena Gill, Daniel Hannan, Jude Kirton-Darling, Amjad Bashir, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly és Nicola Caputo

Benedek Jávor-jelentés – A8-0026/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Jiří Pospíšil és Andrejs Mamikins

Angelika Mlinar-jelentés – A8-0034/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins, Anna Záborská és Marek Jurek

Mary Honeyball-jelentés – A8-0024/2016
Eleonora Forenza, Krisztina Morvai, Neena Gill, Tania González Peñas, Andrejs Mamikins, Anna Záborská és Marina Albiol Guzmán.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.15-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. A szíriai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Mariya Gabriel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Richard Howitt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Gianluca Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu, és Arne Lietz, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Gianluca Buonanno.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira és Klaus Buchner.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


11. Közlemény az európai migrációs stratégia végrehajtásáról (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Közlemény az európai migrációs stratégia végrehajtásáról (2016/2503(RSP))

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, António Marinho e Pinto, a viták lefolytatásáról, Roberta Metsola, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Claude Moraes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Elmar Brok, aki erre válaszol, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller és Nikolaos Chountis.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt és Andrej Plenković.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.


12. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az elnök a következőket közli:

A 2016. március 7-i plenáris ülésen bejelentették a TRAN bizottság a Bizottság egy végrehajtási intézkedése ellenzésének mellőzéséről szóló ajánlását (2016.3.7-i jegyzőkönyv, 5. pont).

Az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül senki nem emelt kifogást az ajánlás ellen.

Ennek következtében az ajánlást elfogadottnak kell tekinteni; az ajánlás szövege elérhető lesz a 2016. március 9-én, szerdán elfogadott szövegek között.


13. A szabályozás javításáról szóló intézményközi megállapodás (vita)

Jelentés az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a szabályozás javításáról szóló intézményközi megállapodás megkötéséről [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Corbett, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sophie Montel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev és Ruža Tomašić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner és João Ferreira.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias és Paloma López Bermejo.

Felszólal: Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert és Danuta Maria Hübner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.9-i jegyzőkönyv, 11.7. pont .


14. A munkavállalók kiküldetése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A munkavállalók kiküldetése (2016/2605(RSP))

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sven Schulze, Anthea McIntyre, az ECR képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Tim Aker, David Casa, a vita lefolytatásáról, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Thomas Händel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tim Aker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner és Brando Benifei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner és Csaba Sógor.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.

Felszólal: Jérôme Lavrilleux.


15. Mi az a „szociális AAA minősítés”? (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000034/2016), felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Mi az a „szociális AAA minősítés”? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

Thomas Händel kifejti a kérdést.

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Martin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Elisabeth Morin-Chartier, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Agnes Jongerius, Csaba Sógor, Georgi Pirinski, Claude Rolin, Elena Gentile, Anne Sander, Guillaume Balas, Romana Tomc, Flavio Zanonato, Jérôme Lavrilleux, Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Siôn Simon és Tom Vandenkendelaere.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot és Stanislav Polčák.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök


16. A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok ***I (vita)

Jelentés a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

Caterina Chinnici előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pál Csáky, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Roberta Metsola, Andrejs Mamikins, Anna Záborská és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias és Stanislav Polčák.

Felszólal: Věra Jourová és Caterina Chinnici.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.9-i jegyzőkönyv, 11.5. pont .


17. Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz (vita)

Jelentés a 2017. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság [2016/2004(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0036/2016)

Jens Geier előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Siegfried Mureşan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabelle Thomas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Manuel Fernandes, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jonathan Arnott, Marian-Jean Marinescu, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Jean-Paul Denanot, Paul Rübig, Daniele Viotti, Andrey Novakov és Victor Negrescu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman és Notis Marias.

Felszólal: Kristalina Georgieva és Jens Geier.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.9-i jegyzőkönyv, 11.6. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 578.051/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat