Zoznam 
Zápisnica
PDF 268kWORD 195k
Utorok, 8. marca 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Sociálno-ekonomická situácia žien v Európe (rozprava)
 5.Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Zdravie zvierat ***II (hlasovanie)
  
6.2.Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach ***I (hlasovanie)
  
6.3.Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I (hlasovanie)
  
6.4.Harmonizované indexy spotrebiteľských cien ***I (hlasovanie)
  
6.5.Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (hlasovanie)
  
6.6.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  
6.7.Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Situácia v Sýrii (rozprava)
 11.Oznámenie o vykonávaní európskej migračnej agendy (rozprava)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 13.Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva (rozprava)
 14.Vysielanie pracovníkov (rozprava)
 15.Čo je sociálny rating AAA? (rozprava)
 16.Procesné záruky pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní ***I (rozprava)
 17.Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

1. Otvorenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu 2016-2017 bolo otvorené podľa článku 229 prvého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 146 rokovacieho poriadku.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Sloboda prejavu v Kazachstane (2016/2607(RSP))

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o Slobode prejavu v Kazachstane (B8-0337/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD, o Slobode prejavu v Kazachstane (B8-0343/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko a Monica Macovei v mene skupiny ECR, o Slobode prejavu v Kazachstane (B8-0344/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Slobode prejavu v Kazachstane (B8-0345/2016);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Manfred Weber, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o Slobode prejavu v Kazachstane (B8-0349/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL, o Slobode prejavu v Kazachstane (B8-0373/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Andrejs Mamikins, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D, o Slobode prejavu v Kazachstane (B8-0375/2016).

II.   Egypt, najmä prípad Giulia Regeniho (2016/2608(RSP))

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE, o Egypte, najmä prípade Giulia Regeniho (B8-0338/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba a Monica Macovei, v mene skupiny ECR, o Egypte, najmä prípade Giulia Regeniho (B8-0346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o Egypte, najmä prípade Giulia Regeniho (B8-0347/2016);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana a Matteo Salvini, v mene skupiny ENF, o Egypte, najmä prípade Giulia Regeniho (B8-0348/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Egypte, najmä prípade Giulia Regeniho (B8-0371/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström et Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o Egypte, najmä prípade Giulia Regeniho (B8-0376/2016);

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis a Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL, o Egypte, najmä prípade Giulia Regeniho (B8-0377/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D, o Egypte, najmä prípade Giulia Regeniho (B8-0378/2016).

III.   Konžská demokratická republika (2016/2609(RSP))

—   Jordi Sebastia, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valerio, Igor Soltes a Bronis Ropé, v mene skupiny Verts/ALE, o Konžskej demokratickej republike (B8-0342/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Ruža Tomašić et Arne Gericke, v mene skupiny ECR, o Konžskej demokratickej republike (B8-0350/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o Konžskej demokratickej republike (B8-0372/2016);

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Konžskej demokratickej republike (B8-0374/2016);

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o Konžskej demokratickej republike (B8-0379/2016);

—   Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Kostadinka Kuneva a Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL, o Konžskej demokratickej republike (B8-0380/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D, o Konžskej demokratickej republike (B8-0381/2016).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


4. Sociálno-ekonomická situácia žien v Európe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Sociálno-ekonomická situácia žien v Európe (2016/2606(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Constance Le Grip v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jérôme Lavrilleux, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Clare Moody, Filiz Hyusmenova, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Barbara Matera, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Soraya Post, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Anna Hedh a Hilde Vautmans, Tania González Peñas, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Michaela Šojdrová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, a Pina Picierno, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Gesine Meissner, Nicola Caputo a Jaromír Štětina.

V rozprave vystúpil Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


5. Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ (rozprava)

Správa o situácii utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ [2015/2325(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

Mary Honeyball uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Barbara Matera v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janice Atkinson, a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Doru-Claudian Frunzulică aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Beatrix von Storch, ktorý odpovedal na otázku, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kristina Winberg, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janice Atkinson, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janice Atkinson, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Constance Le Grip, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Noichl, Julie Girling, Cecilia Wikström, Stefan Eck, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Jordi Sebastià, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Ruža Tomašić, Adam Szejnfeld a Tomáš Zdechovský.

Vystúpili: Věra Jourová a Mary Honeyball.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 8.3.2016.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Predseda uctil pamiatku bojovníčky za ľudské práva a ekologickej aktivistky Berty Cáceresovej, ktorá bola zavraždená v Hondurase. V mene Parlamentu vraždu odsúdil a vyzval honduraskú vládu, aby zodpovedné osoby postavila pred súd.

(Schôdza bola prerušená o 11 h 40)

(Od 11 h 40 do 12 h 45 prejav Vysokého komisára OSN pre utečencov Filippa Grandiho, po ktorom nasledovalo jedno kolo vystúpení rečníkov politických skupín)

(Schôdza pokračovala o 12 h 45)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Zdravie zvierat ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0067)


6.2. Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0068)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0068)


6.3. Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (spravodajca) navrhol odložiť hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku s cieľom pristúpiť k medziinštitucionálnym rokovaniam priamo na základe prijatého mandátu.

Parlament návrh schválil HPM (506 za, 144 proti, 56 sa zdržali). Vec se tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


6.4. Harmonizované indexy spotrebiteľských cien ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a o zrušení nariadenia (ES) č. 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0070)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0070)


6.5. Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (hlasovanie)

Správa k výročnej správe za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom [2015/2128(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0071)


6.6. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu [2015/2230(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený viac ako 40 poslancami)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0072)


6.7. Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ (hlasovanie)

Správa o situácii utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ [2015/2325(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA ((predložený skupinou PPE)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0073)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania: Jasenko Selimovic - A8-0041/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Hannu Takkula a Seán Kelly

Správa: Marc Tarabella - A8-0006/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Daniel Hannan, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Hannu Takkula a Seán Kelly

Správa: Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Catherine Stihler, Neena Gill, Daniel Hannan, Jude Kirton-Darling, Amjad Bashir, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly a Nicola Caputo

Správa: Benedek Jávor - A8-0026/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins

Správa: Angelika Mlinar - A8-0034/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins, Anna Záborská a Marek Jurek

Správa: Mary Honeyball - A8-0024/2016
Eleonora Forenza, Krisztina Morvai, Neena Gill, Tania González Peñas, Andrejs Mamikins, Anna Záborská a Marina Albiol Guzmán.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Situácia v Sýrii (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Mariya Gabriel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Richard Howitt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu, a Arne Lietz, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira a Klaus Buchner.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


11. Oznámenie o vykonávaní európskej migračnej agendy (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Oznámenie o vykonávaní európskej migračnej agendy (2016/2503(RSP))

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, António Marinho e Pinto, k priebehu rozpravy, Roberta Metsola, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Claude Moraes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Elmarovi Brokovi, ktorý na ňu odpovedal, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller a Nikolaos Chountis.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt a Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.


12. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predsedníčka vystúpila s tymto oznámením:

Na plenárnom zasadnutí v pondelok 7. marca 2016 (bod 5 zápisnice zo dňa 7.3.2016) bolo oznámené odporúčanie výboru TRAN nevzniesť námietku voči vykonávaciemu opatreniu.

V lehote dvadsiatich štyroch hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku nebola voči tomuto odporúčaniu vznesená žiadna námietka.

Odporúčanie sa preto považuje za schválené a bude zverejnené v prijatých textoch na zasadnutí v stredu 9. marca 2016.


13. Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva (rozprava)

Správa o uzatvorení medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Richard Corbett v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Sophie Montel v mene skupiny ENF, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev a Ruža Tomašić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner a João Ferreira.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias a Paloma López Bermejo.

Vystúpili títo poslanci: Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert a Danuta Maria Hübner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 9.3.2016.


14. Vysielanie pracovníkov (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Vysielanie pracovníkov (2016/2605(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Schulze, Anthea McIntyre, v mene skupiny ECR, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, David Casa, k priebehu rozpravy, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Thomas Händel v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpil Jérôme Lavrilleux.


15. Čo je sociálny rating AAA? (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000034/2016) , ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Čo je to sociálny rating AAA? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

Thomas Händel rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

V rozprave vystúpil David Casa v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Dominique Martin v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Elisabeth Morin-Chartier, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Agnes Jongerius, Csaba Sógor, Georgi Pirinski, Claude Rolin, Elena Gentile, Anne Sander, Guillaume Balas, Romana Tomc, Flavio Zanonato, Jérôme Lavrilleux, Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Siôn Simon a Tom Vandenkendelaere.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka


16. Procesné záruky pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

Caterina Chinnici uviedla správu.

V rozprave vystúpil Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pál Csáky v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Roberta Metsola, Andrejs Mamikins, Anna Záborská a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Věra Jourová a Caterina Chinnici.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 9.3.2016.


17. Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III (rozprava)

Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2017, oddiel III – Komisia [2016/2004(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0036/2016)

Jens Geier uviedol správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Isabelle Thomas v mene skupiny S&D, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, José Manuel Fernandes, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jonathan Arnott, Marian-Jean Marinescu, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Jean-Paul Denanot, Paul Rübig, Daniele Viotti, Andrey Novakov a Victor Negrescu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman a Notis Marias.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Jens Geier.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 9.3.2016.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 578.051/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.25 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia