Index 
Protokoll
PDF 260kWORD 180k
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Den socioekonomiska situationen för kvinnor i Europa (debatt)
 5.Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Djurhälsa ***II (omröstning)
  6.2.Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor ***I (omröstning)
  6.3.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (omröstning)
  6.4.Harmoniserade index för konsumentpriser ***I (omröstning)
  6.5.Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)
  6.6.Jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete (omröstning)
  6.7.Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Situationen i Syrien (debatt)
 11.Meddelande om genomförande av den europeiska migrationsagendan (debatt)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 13.Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning (debatt)
 14.Utstationering av arbetstagare (debatt)
 15.Vad är ett socialt AAA-kreditbetyg? (debatt)
 16.Rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden ***I (debatt)
 17.Riktlinjer för budgetåret 2017 - avsnitt III (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

1. Öppnande av den årliga sessionen

I enlighet med artikel 229 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 146 i arbetsordningen öppnades Europaparlamentets session 2016-2017.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Yttrandefriheten i Kazakstan (2016/2607(RSP))

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om yttrandefriheten i Kazakstan (B8-0337/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen, om yttrandefriheten i Kazakstan (B8-0343/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko och Monica Macovei för ECR-gruppen, om yttrandefriheten i Kazakstan (B8-0344/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om yttrandefriheten i Kazakstan (B8-0345/2016);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Manfred Weber, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om yttrandefriheten i Kazakstan (B8-0349/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen, om yttrandefriheten i Kazakstan (B8-0373/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Andrejs Mamikins, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen, om yttrandefriheten i Kazakstan (B8-0375/2016).

II.   Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (2016/2608(RSP))

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (B8-0338/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba och Monica Macovei, för ECR-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (B8-0346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (B8-0347/2016);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana och Matteo Salvini, för ENF-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (B8-0348/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (B8-0371/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström et Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (B8-0376/2016);

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (B8-0377/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (B8-0378/2016).

III.   Demokratiska republiken Kongo (2016/2609(RSP))

—   Jordi Sebastia, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valerio, Igor Soltes och Bronis Ropé, för Verts/ALE-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B8-0342/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Ruža Tomašić et Arne Gericke, för ECR-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B8-0350/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B8-0372/2016);

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B8-0374/2016);

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B8-0379/2016);

—   Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Kostadinka Kuneva och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B8-0380/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Daniele Viotti, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B8-0381/2016).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


4. Den socioekonomiska situationen för kvinnor i Europa (debatt)

Uttalande av kommissionen: Den socioekonomiska situationen för kvinnor i Europa (2016/2606(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Constance Le Grip för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jérôme Lavrilleux, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Beatrix von Storch för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Clare Moody, Filiz Hyusmenova, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Barbara Matera, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Soraya Post, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Anna Hedh och Hilde Vautmans, Tania González Peñas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, och Pina Picierno, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Gesine Meissner, Nicola Caputo och Jaromír Štětina.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (debatt)

Betänkande om situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU [2015/2325(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

Mary Honeyball redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Barbara Matera för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, och Beatrix von Storch för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Doru-Claudian Frunzulică ställde en fråga ("blått kort") till Beatrix von Storch, som besvarade frågan, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kristina Winberg, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Constance Le Grip, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Noichl, Julie Girling, Cecilia Wikström, Stefan Eck, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Jordi Sebastià, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Ruža Tomašić, Adam Szejnfeld och Tomáš Zdechovský.

Talare: Věra Jourová och Mary Honeyball.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 8.3.2016.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talmannen hedrade minnet av Berta Cáceres, människorätts- och miljöaktivist som mördats i Honduras. Han fördömde mordet på parlamentets vägnar och uppmanade myndigheterna i Honduras att se till att förövarna ställs till svars.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.40)

(Från 11.40 till 12.45, tal av FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi, följt av en omgång talare från de politiska grupperna)

(Sammanträdet återupptogs kl. 12.45)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Djurhälsa ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter avseende djurhälsa (”djurhälsolag”) [11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för avvisning av rådets ståndpunkt)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0067)


6.2. Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor [COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0068)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0068)


6.3. Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0069)

Knut Fleckenstein (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen, för att gå direkt till interinstitutionella förhandlingar på grundval av det antagna mandatet.

Genom ONU (506 röster för, 144 röster emot, 56 nedlagda röster) godkände parlamentet förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


6.4. Harmoniserade index för konsumentpriser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av förordning (EG) nr 2494/95 [COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0070)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0070)


6.5. Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)

Betänkande om årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2015/2128(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0071)


6.6. Jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete (omröstning)

Betänkande om jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete [2015/2230(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från fler än 40 ledamöter)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0072)


6.7. Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (omröstning)

Betänkande om situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU [2015/2325(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från PPE-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0073)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Jasenko Selimovic - A8-0041/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Hannu Takkula och Seán Kelly

Betänkande Marc Tarabella - A8-0006/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Daniel Hannan, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Hannu Takkula och Seán Kelly

Betänkande Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Catherine Stihler, Neena Gill, Daniel Hannan, Jude Kirton-Darling, Amjad Bashir, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly och Nicola Caputo

Betänkande Benedek Jávor - A8-0026/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Jiří Pospíšil och Andrejs Mamikins

Betänkande Angelika Mlinar - A8-0034/2016
Krisztina Morvai, Neena Gill, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins, Anna Záborská och Marek Jurek

Betänkande Mary Honeyball - A8-0024/2016
Eleonora Forenza, Krisztina Morvai, Neena Gill, Tania González Peñas, Andrejs Mamikins, Anna Záborská och Marina Albiol Guzmán.


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.15 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Mariya Gabriel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Richard Howitt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, som avböjde en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, som avböjde en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu, och Arne Lietz, som avböjde en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira och Klaus Buchner.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Meddelande om genomförande av den europeiska migrationsagendan (debatt)

Uttalande av kommissionen: Meddelande om genomförande av den europeiska migrationsagendan (2016/2503(RSP))

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Frans Timmermans (förste vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, António Marinho e Pinto, om debattens förlopp, Roberta Metsola, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Claude Moraes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, ställde en fråga ("blått kort") till Elmar Brok, som besvarade denna, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller och Nikolaos Chountis.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade följande:

Rekommendationen från TRAN-utskottet om att inte invända mot en genomförandeåtgärd hade meddelats i plenum måndagen den 7 mars 2016 (punkt 5 i protokollet av den 7.3.2016).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Därmed anses denna rekommendation godkänd och kommer att offentliggöras i de antagna texterna från sammanträdet onsdagen den 9 mars 2016.


13. Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning (debatt)

Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (förste vice ordförande för kommissionen).

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Richard Corbett för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Sophie Montel för ENF-gruppen, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner och João Ferreira.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias och Paloma López Bermejo.

Talare: Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert och Danuta Maria Hübner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 9.3.2016.


14. Utstationering av arbetstagare (debatt)

Uttalande av kommissionen: Utstationering av arbetstagare (2016/2605(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: David Casa för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Schulze, Anthea McIntyre, för ECR-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Tim Aker, David Casa, om debattens förlopp, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner och Csaba Sógor.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Jérôme Lavrilleux.


15. Vad är ett socialt AAA-kreditbetyg? (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000034/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Vad är ett socialt AAA-betyg? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

Thomas Händel utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: David Casa för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Elisabeth Morin-Chartier, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Agnes Jongerius, Csaba Sógor, Georgi Pirinski, Claude Rolin, Elena Gentile, Anne Sander, Guillaume Balas, Romana Tomc, Flavio Zanonato, Jérôme Lavrilleux, Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Siôn Simon och Tom Vandenkendelaere.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot och Stanislav Polčák.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman


16. Rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

Caterina Chinnici redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Pál Csáky för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Roberta Metsola, Andrejs Mamikins, Anna Záborská och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Věra Jourová och Caterina Chinnici.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 9.3.2016.


17. Riktlinjer för budgetåret 2017 - avsnitt III (debatt)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2017, avsnitt III – kommissionen [2016/2004(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0036/2016)

Jens Geier redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Isabelle Thomas för S&D-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, José Manuel Fernandes, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jonathan Arnott, Marian-Jean Marinescu, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Jean-Paul Denanot, Paul Rübig, Daniele Viotti, Andrey Novakov och Victor Negrescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman och Notis Marias.

Talare: Kristalina Georgieva och Jens Geier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 9.3.2016.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 578.051/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.25.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy