Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 9. marca 2016 - Štrasburg

2. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o stanovenie regulačných technických predpisov v súvislosti s kritériami, postupom apožiadavkami týkajúcimi sa zavedenia uznaného trhového postupu a požiadavkami na jeho zachovanie, ukončenie alebo zmenu podmienok jeho uznania (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 26. februára 2016

pridelené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 673/2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. februára 2016

pridelené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 1. marca 2016

pridelené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obsahu oznámení, ktoré sa majú predložiť príslušným orgánom, apokiaľ ide ozostavovanie, uverejňovanie a vedenie zoznamu oznámení (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 1. marca 2016

pridelené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa podmienok uplatniteľných naprogramy spätného výkupu astabilizačné opatrenia (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 8. marca 2016

pridelené gestorskému výboru: ECON

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia