Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg

2. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om fastställande av tekniska standarder för tillsyn för kriterierna, förfarandet och kraven för fastställande av en godtagen marknadspraxis och kraven för att bibehålla den, avsluta den eller ändra villkoren för dess godkännande (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 26 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 1 mars 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn för innehållet i anmälningar som ska lämnas in till behöriga myndigheter och sammanställning, offentliggörande och upprätthållande av förteckningen över anmälningar (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 1 mars 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller villkor tillämpliga på återköpsprogram och stabiliseringsåtgärder (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 8 mars 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy