Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - προθεσμία: 8 Ιουνίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα υποσυστήματα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - προθεσμία: 24 Μαΐου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 452/2014 όσον αφορά τη διαγραφή των υποδειγμάτων των αδειών που εκδίδονται σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών και των συναφών προδιαγραφών (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - προθεσμία: 2 Ιουνίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις δραστικές ουσίες Streptomyces K61 (πρώην S. griseoviridis), Candida oleophila στέλεχος O, FEN 560 (αποκαλείται και μοσχοσίταρο ή σπόροι μοσχοσίταρου σε σκόνη), δεκανοϊκό μεθύλιο (αριθ. CAS 110-42-9), οκτανοϊκό μεθύλιο (αριθ. CAS 111-11-5) και μείγμα τερπενοειδών QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - προθεσμία: 9 Μαΐου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου