Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург

6. Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000010/2016), зададен от Bart Staes и José Bové, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000014/2016), зададен от Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000015/2016), зададен от Marco Valli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000016/2016), зададен от Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000017/2016), зададен от Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с Филип Морис Интернешънъл (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000018/2016), зададен от Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000019/2016), зададен от Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Разискването се състоя на 25 февруари 2016 (точка 6 от протокола от 25.2.2016 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Phillip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Phillip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно техническата оценка на Комисията на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки, и предстоящото изтичане на срока на действие на Споразумението (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Филип Морис Интернешънъл Корпорейшън (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer, от името на групата ALDE, относно техническата оценка на Комисията на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшификацията от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки, и предстоящото изтичане на срока на действие на Споразумението (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, относно техническата оценка на Комисията на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки, и предстоящото изтичане на срока на действие на Споразумението (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender и Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, относно Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International (PMI) и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 9.3.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност