Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

6. Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000010/2016) που κατέθεσαν οι Bart Staes και José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000014/2016) που κατέθεσαν οι Ingeborg Gräßle και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000015/2016) που κατέθεσαν οι Marco Valli και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000016/2016) που κατέθεσε η Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000017/2016) που κατέθεσε ο Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000018/2016) που κατέθεσε ο Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000019/2016) που κατέθεσαν οι Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Φεβρουαρίου 2016 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi και Kostas Chrysogonos, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, on the Tobacco agreement (PMI Agreement) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016

—   Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την «Τεχνική αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της» και την επικείμενη λήξη της εν λόγω συμφωνίας (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016

—   Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση, που πραγματοποίησε η Επιτροπή, της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της και την επικείμενη λήξη της εν λόγω συμφωνίας (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016

—   Ingeborg Gräßle και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση, από την Επιτροπή, της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της και την επικείμενη λήξη της εν λόγω συμφωνίας (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016

—   Inés Ayala Sender και Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου