Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 9. marts - Strasbūra

6. Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000010/2016) un kuru uzdeva Bart Staes un José Bové Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000014/2016) un kuru uzdeva Ingeborg Gräßle un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000015/2016) un kuru uzdeva Marco Valli un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000016/2016) un kuru uzdeva Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000017/2016) un kuru uzdeva Michael Theurer ALDE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000018/2016) un kuru uzdeva Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000019/2016) un kuru uzdeva Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Debates notika 2016. gada 25. februārī (25.2.2016. protokola 6. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā - par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā - par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par Komisijas "Tehnisko novērtējumu par pieredzi, kas gūta, īstenojot kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu, kas 2004. gada 9. jūlijā tika noslēgts starp uzņēmumu Philip Morris International (PMI) un tā filiālēm un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm" un gaidāmajām minētā nolīguma darbības termiņa beigām (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā - par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer ALDE grupas vārdā - par Komisijas "Tehnisko izvērtējumu attiecībā uz pieredzi, kas gūta saistībā ar 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm" un gaidāmajām nolīguma darbības termiņa beigām (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā - par Komisijas "Tehnisko izvērtējumu attiecībā uz pieredzi, kas gūta saistībā ar 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm" un gaidāmajām nolīguma darbības termiņa beigām (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender un Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā - par 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Balsojums: 9.3.2016. protokola 11.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika