Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 9 marca 2016 r. - Strasburg

6. Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000010/2016), które skierowali Bart Staes i José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000014/2016), które skierowali Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000015/2016), które skierowali Marco Valli i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000016/2016), które skierowała Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000017/2016), które skierował Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000018/2016), które skierował Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000019/2016), które skierowali Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Debata odbyła się dnia 25 lutego 2016 (pkt 6 protokołu z dnia 25.2.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (umowy z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (umowy z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie dokumentu Komisji pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi] i zbliżającego się wygaśnięcia tej umowy (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, w sprawie umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (umowy z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, w sprawie dokumentu Komisji pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. zawartą między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi a Unią i jej państwami członkowskimi] i zbliżającego się wygaśnięcia tej umowy (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, w sprawie dokumentu Komisji pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi] i zbliżającego się wygaśnięcia tej umowy (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender i Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, dotyczącej umowy z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego, zawartej między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi a Unią i jej państwami członkowskimi (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 9.3.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności