Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 9. marca 2016 - Štrasburg

6. Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou PMI) (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000010/2016), ktorú položil Bart Staes a José Bové v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000014/2016), ktorú položil Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000015/2016), ktorú položil Marco Valli a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000016/2016), ktorú položil Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000017/2016), ktorú položil Michael Theurer v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000018/2016), ktorú položil Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000019/2016), ktorú položil Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Rozprava sa konala 25. februára 2016 (bod 6 zápisnice zo dňa 25.2.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi a Kostas Chrysogonos, v mene skupiny GUE/NGL, o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, o dokumente Komisie s názvom Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecným komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004 a o blížiacom sa uplynutí platnosti uvedenej dohody (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer v mene skupiny ALDE, o technickom posúdení Komisie, pokiaľ ide o skúsenosti získané v súvislosti s Dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a o všeobecnom vzdaní sa nárokov z 9. júla 2004 uzavretou medzi spoločnosťou Philip Morris International a jej dcérskymi spoločnosťami a Úniou a jej členskými štátmi, a blížiacom sa ukončení platnosti dohody (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, o dokumente Komisie s názvom Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecným komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004 a o blížiacom sa uplynutí platnosti uvedenej dohody (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender a Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, o dohode o boji proti pašovaniu a falšovaniu a o všeobecnom vzdaní sa nárokov z 9. júla 2004 uzavretou medzi spoločnosťou Philip Morris International a jej dcérskymi spoločnosťami a Úniou a jej členskými štátmi (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 9.3.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia