Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

7. Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Μαρτίου 2016 και αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Μαρτίου 2016 και αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας (2016/2502(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gerolf Annemans, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Pavel Telička, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Ελευθέριος Συναδινός, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer, οι τρεις τελευταίοι με αφορμή δηλώσεις του Ελευθέριου Συναδινού (ο Πρόεδρος απαντά ότι θα εξεταστούν), Françoise Grossetête, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Timothy Kirkhope, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, και Miguel Urbán Crespo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Δημήτριος Παπαδημούλης, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Επιτήδειου, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, ο οποίος απαντά και σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini και Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Δημήτρης Παπαδάκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Λευτέρης Χριστοφόρου, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Γιώργος Γραμματικάκης, Soraya Post και Νίκος Ανδρουλάκης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez και Ernest Maragall.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου