Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 9. märts 2016 - Strasbourg

7.  Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (17.–18. märts 2016) ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemused (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (17.–18. märts 2016) ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemused (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerolf Annemans, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer, viimased kolm Eleftherios Synadinose sõnavõtu kohta (Asepresident vastas, et küsimusega tegeldakse.), Françoise Grossetête, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Timothy Kirkhope, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, ja Miguel Urbán Crespo.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, kes vastas ühtlasi kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini ja Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post ja Nikos Androulakis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Ernest Maragall.

Sõna võtsid Johannes Hahn (komisjoni liige) ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika