Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 9 marca 2016 r. - Strasburg

7. Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. oraz konkluzje ze szczytu UE-Turcja (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. oraz konkluzje ze szczytu UE-Turcja (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerolfa Annemansa, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, i Krisztina Morvai niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer - trzech ostatnich posłów w sprawie wypowiedzi Eleftheriosa Synadinosa (przewodniczący odpowiedział, że zostaną one sprawdzone) - Françoise Grossetête, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Victor Boştinaru, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Timothy Kirkhope, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, i Miguel Urbán Crespo.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Edouarda Ferranda, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, który odpowiedział również na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Marię Grapini i Luka Ming Flanagana, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyia, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post i Nikos Androulakis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez i Ernest Maragall.

Głos zabrali: Johannes Hahn (członek Komisji) i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności