Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

10. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος, μετά από διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες, προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

- το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης της Τετάρτης, οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Διεθνής προστασία στους καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες" (σημείο 78 της ημερήσιας διάταξης), μετατρέπεται σε δήλωση μόνο της Επιτροπής·

- η τελική ψηφοφορία επί της εκθέσεως της Marielle de Sarnez σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία (A8-0013/2016) προστίθεται στην ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης.

Το Σώμα εγκρίνει αυτές τις προτάσεις.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται κατά τα προαναφερθέντα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου